فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(103) دعای مخصوص به جهت بیرون رفتن از خانه

امام محمد باقر علیه السلام: هر کس در وقت بیرون آمدن از خانه این دعا را بخواند حق تعالی کارهای دنیا و آخرت او را بر آورد.
بسم اللَّه حسبی اللَّه توکلت علی اللَّه اللهم انی اسئلک خیر اموری کلها و اعوذبک من خزی الدنیا و عذاب الاخره.

(104) دعایی دیگر به هنگام رفتن به بازار

امام محمد باقر علیه السلام: هر که در بامداد و پسین به بازار رود و چون پا در بازار گذارد بگوید:
اللهم انی اسالک من خیرها و خیر اهلها

(105) دعایی که باید در مغازه خوانده شود

امام محمد باقر علیه السلام: چون در مغازه نشستی بگو:
اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا صلی اللَّه علیه و آله عبده و رسوله اللهم انی اسالک من فضلک رزقا حلالا طیبا و اعوذ بک من ان اظلم او اظلم و اعوذ بک من صفقه خاسره و یمین کاذبه.
چون این دعا را بخواند ملکی که به او موکل است می گوید: بشارت باد تو را که امروز در این بازار کسی بهره اش از تو فراوانتر نیست تعجیل کردی در جمع آوردن ثوابها و محو کردی از خود گناهان را به زودی می آید به سوی تو آنچه خدا روزی تو گردانیده است حلال و طیب و مبارک.