فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(102) دعا به جهت بیرون رفتن از خانه

از ابوحمزه ثمالی مروی است که روزی بر در سرای امام سجاد علیه السلام بودم چون آن حضرت از خانه بیرون آمد فرمود:
بسم اللَّه آمنت باللَّه و توکلت علی اللَّه اللهم ان عرضی لک.

(103) دعای مخصوص به جهت بیرون رفتن از خانه

امام محمد باقر علیه السلام: هر کس در وقت بیرون آمدن از خانه این دعا را بخواند حق تعالی کارهای دنیا و آخرت او را بر آورد.
بسم اللَّه حسبی اللَّه توکلت علی اللَّه اللهم انی اسئلک خیر اموری کلها و اعوذبک من خزی الدنیا و عذاب الاخره.

(104) دعایی دیگر به هنگام رفتن به بازار

امام محمد باقر علیه السلام: هر که در بامداد و پسین به بازار رود و چون پا در بازار گذارد بگوید:
اللهم انی اسالک من خیرها و خیر اهلها