فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(101) دعا به هنگام رفتن به بازار

در حدیث است به جهت وارد شدن به بازار این دعا را بخواند در ظاهر و باطن به او بدی نخواهد رسید.
اللهم انی اسالک من خیرها و خیر اهلها و اعوذبک من شرها و من شره اهلها.

(102) دعا به جهت بیرون رفتن از خانه

از ابوحمزه ثمالی مروی است که روزی بر در سرای امام سجاد علیه السلام بودم چون آن حضرت از خانه بیرون آمد فرمود:
بسم اللَّه آمنت باللَّه و توکلت علی اللَّه اللهم ان عرضی لک.

(103) دعای مخصوص به جهت بیرون رفتن از خانه

امام محمد باقر علیه السلام: هر کس در وقت بیرون آمدن از خانه این دعا را بخواند حق تعالی کارهای دنیا و آخرت او را بر آورد.
بسم اللَّه حسبی اللَّه توکلت علی اللَّه اللهم انی اسئلک خیر اموری کلها و اعوذبک من خزی الدنیا و عذاب الاخره.