فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(100) دعا به جهت عزیز شدن در انظار

جهت گرامی شدن در نظرهای مردم وقت بیرون آمدن از خانه دوازده مرتبه بخواند و بر خود بدمد که بسیار مجرب است.
یا عزیز ذوالعز و الاقتدار اعزتی.

(101) دعا به هنگام رفتن به بازار

در حدیث است به جهت وارد شدن به بازار این دعا را بخواند در ظاهر و باطن به او بدی نخواهد رسید.
اللهم انی اسالک من خیرها و خیر اهلها و اعوذبک من شرها و من شره اهلها.

(102) دعا به جهت بیرون رفتن از خانه

از ابوحمزه ثمالی مروی است که روزی بر در سرای امام سجاد علیه السلام بودم چون آن حضرت از خانه بیرون آمد فرمود:
بسم اللَّه آمنت باللَّه و توکلت علی اللَّه اللهم ان عرضی لک.