فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(99) دعا به هنگام رفتن به جنگ و غلبه بر دشمن

این دعا را مرتب بخواند البته بر دشمن غالب خواهد شد.
اللهم انصر عبادک المومنین علی الکافرین نصرا عزیزا.

(100) دعا به جهت عزیز شدن در انظار

جهت گرامی شدن در نظرهای مردم وقت بیرون آمدن از خانه دوازده مرتبه بخواند و بر خود بدمد که بسیار مجرب است.
یا عزیز ذوالعز و الاقتدار اعزتی.

(101) دعا به هنگام رفتن به بازار

در حدیث است به جهت وارد شدن به بازار این دعا را بخواند در ظاهر و باطن به او بدی نخواهد رسید.
اللهم انی اسالک من خیرها و خیر اهلها و اعوذبک من شرها و من شره اهلها.