فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(98) دعا برای دفع دشمن

بسیار بخواند و یاری از امیرالمومنین علی علیه السلام است.
یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهر العجائب یا مرتضی علی.

(99) دعا به هنگام رفتن به جنگ و غلبه بر دشمن

این دعا را مرتب بخواند البته بر دشمن غالب خواهد شد.
اللهم انصر عبادک المومنین علی الکافرین نصرا عزیزا.

(100) دعا به جهت عزیز شدن در انظار

جهت گرامی شدن در نظرهای مردم وقت بیرون آمدن از خانه دوازده مرتبه بخواند و بر خود بدمد که بسیار مجرب است.
یا عزیز ذوالعز و الاقتدار اعزتی.