فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(97) دعا برای دفع دشمن

برای غلبه بر دشمن و همچنین رفع هم و غم مداومت بر آن مجرب می باشد.
سبحان اللَّه کما ینبغی للَّه و الحمدللَّه کا ینبغی للَّه و لا اله الا اللَّه کما ینبغی للَّه و اللَّه اکبر کما ینبغی للَّه و لا حول و لا قوه الا باللَّه و صلی اللَّه علی محمد النبی و علی اهل بیته و جمیع المرسلین و النبیین حتی یرضی اللَّه.

(98) دعا برای دفع دشمن

بسیار بخواند و یاری از امیرالمومنین علی علیه السلام است.
یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهر العجائب یا مرتضی علی.

(99) دعا به هنگام رفتن به جنگ و غلبه بر دشمن

این دعا را مرتب بخواند البته بر دشمن غالب خواهد شد.
اللهم انصر عبادک المومنین علی الکافرین نصرا عزیزا.