فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(96) دعا به جهت از بین رفتن هم و غم

در مکارم الاخلاق از معصومین علیه السلام روایت است به جهت زوال هم و غم و محنت این عریضه را نوشته در آب جاری اندازد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
من العبد الضعیف الی المولی الجلیل رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاکشف عنی ضر ما انا فیه و اکشف عنی همی و فرج غمی بحق محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.

(97) دعا برای دفع دشمن

برای غلبه بر دشمن و همچنین رفع هم و غم مداومت بر آن مجرب می باشد.
سبحان اللَّه کما ینبغی للَّه و الحمدللَّه کا ینبغی للَّه و لا اله الا اللَّه کما ینبغی للَّه و اللَّه اکبر کما ینبغی للَّه و لا حول و لا قوه الا باللَّه و صلی اللَّه علی محمد النبی و علی اهل بیته و جمیع المرسلین و النبیین حتی یرضی اللَّه.

(98) دعا برای دفع دشمن

بسیار بخواند و یاری از امیرالمومنین علی علیه السلام است.
یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهر العجائب یا مرتضی علی.