فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(95) دعا برای رفع هم و غم

در جلد دوم طرائف الحکم چاپ اول صفحه 21 از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که حضرت پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله در هر موقع که غم و اندوهی بر آن حضرت روی می داد این دعا را می خواند و فرمود: هیچ کس از مسلمین این دعا را سه بار نخوانده مگر آن که در خواست خود را بدست آورد.
یا حی یا قیوم، یا حی لایموت، یا حی لا اله الا انت کاشف الهم مجیب دعوه المضطرین، اسالک بان لک الحمد لا اله الا انت، المنان، بدیع السموات و الارض، ذو الجلال و الاکرام رحمان الدنیا و الاخره و رحیمها رب ارحمنی رحمه تغنینی بها عن رحمه من سواک یا ارحم الراحمین.

(96) دعا به جهت از بین رفتن هم و غم

در مکارم الاخلاق از معصومین علیه السلام روایت است به جهت زوال هم و غم و محنت این عریضه را نوشته در آب جاری اندازد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
من العبد الضعیف الی المولی الجلیل رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاکشف عنی ضر ما انا فیه و اکشف عنی همی و فرج غمی بحق محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.

(97) دعا برای دفع دشمن

برای غلبه بر دشمن و همچنین رفع هم و غم مداومت بر آن مجرب می باشد.
سبحان اللَّه کما ینبغی للَّه و الحمدللَّه کا ینبغی للَّه و لا اله الا اللَّه کما ینبغی للَّه و اللَّه اکبر کما ینبغی للَّه و لا حول و لا قوه الا باللَّه و صلی اللَّه علی محمد النبی و علی اهل بیته و جمیع المرسلین و النبیین حتی یرضی اللَّه.