فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(92) دعا برای اموات مومن

امام صادق علیه السلام: هر کس هر روز بیست و پنج بار گوید:
اللهم اغفر للمومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات.
حق تعالی به عدد هر مومن که گذشته و هر مومن که بیاید تا روز قیامت حسنه در نامه اعمال او نویس و به آن عدد گناه از او محو کند.

(93) دعا جهت خواب دیدن اموات

هر که خواهد مرده ای را در خواب ببیند در وقت خواب به پهلوی راست بخوابد و سوره والشمس و اللیل و جهد (قل یا ایها الکافرون) و توحید و معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس را هر یک هفت مرتبه بخواند و بعد بگوید: (اللهم ارنی فی منامی کذا) یعنی هر که را که خواهد ببیند نام برد بجای کذا و بگوید: (اجعل لی امری فرجا و مخرجا) و بخوابد هرگاه شب خواب دید فبها و الا در شب دیگرش باز به همین طریق عمل کند و چنانچه ندید شب سوم خواهد دید و اگر باز هم موفق نگردید تا هفت شب عمل نماید.

(94) دعا جهت رفع هر غمی و مرضی و ترس از پیشآمدهای بد

این دعا را بنویسید و همراه خود داشته باشید:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا هو یا من هو یا من لیس هو الا هو صل علی محمد و اجعل لحامل کتابی هذا من کل هم و غم و الم و مرض و خوف فرجا و مخرجا محمد علی فاطمه الحسن و الحسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی الحسن (م ح م د) علیهم الصلاه و السلام.