فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(79) دعا به هنگام خواب

هر کس در وقت خواب سه مرتبه این جمله را بگوید مثل آن است که هزار رکعت نماز خوانده باشد در آن شب.
یفعل اللَّه ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته.

(80) دعا به هنگام مطالعه کردن

به هنگام مطالعه نمودن این دعا را بخواند.
اللهم اخرجنی من الظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین.

(81) دعا به جهت خلاصی از زندان

برای نجات از حبس مجرب است این کلمات را نوشته و با خود دارد فورا آزاد خواهد شد ان شاء اللَّه.
یا مخلص اللبن من بین فرث و دم نجنی من المحبس بحق عبادک المخلص