فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(78) دعا به جهت چشم زخم و نظر کردن

این کلمات را بنویسد بر روی تخم مرغ پس اگر به جهت انسان باشد در میان دو پای او بر زمین بزند و بشکند و اگر حیوان باشد در میان او زند تا شکسته شود و در وقت شکستن تخم مرغ بگوید:
بسم اللَّه و باللَّه و علی اسم اللَّه و اسم العین.
و کلماتی که بر تخم مرغ باید بنویسد این است (جاعت) (جیعت) (فجیعت) (فجعجعت) (انفجعت) (انفجلقت).

(79) دعا به هنگام خواب

هر کس در وقت خواب سه مرتبه این جمله را بگوید مثل آن است که هزار رکعت نماز خوانده باشد در آن شب.
یفعل اللَّه ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته.

(80) دعا به هنگام مطالعه کردن

به هنگام مطالعه نمودن این دعا را بخواند.
اللهم اخرجنی من الظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین.