فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(77) دعا به هنگام دیدن ماه

ماه را که دیدی سه تکبیر بگو و بگو:
الحمدللَّه الذی خلقنی و خلقک و قدرک منازل و جعلک آیه للعالمین.

(78) دعا به جهت چشم زخم و نظر کردن

این کلمات را بنویسد بر روی تخم مرغ پس اگر به جهت انسان باشد در میان دو پای او بر زمین بزند و بشکند و اگر حیوان باشد در میان او زند تا شکسته شود و در وقت شکستن تخم مرغ بگوید:
بسم اللَّه و باللَّه و علی اسم اللَّه و اسم العین.
و کلماتی که بر تخم مرغ باید بنویسد این است (جاعت) (جیعت) (فجیعت) (فجعجعت) (انفجعت) (انفجلقت).

(79) دعا به هنگام خواب

هر کس در وقت خواب سه مرتبه این جمله را بگوید مثل آن است که هزار رکعت نماز خوانده باشد در آن شب.
یفعل اللَّه ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته.