فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(76) دعا در هنگام نگاه کردن به آینه

از پیغمبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله رسیده است هنگام نظر کردن در آینه بگویید:
اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی و رزقی.
یعنی خداوندا همچنان که نیکو گردانیدی خلقت مرا نیکو گردان خلق مرا و رزق مرا.

(77) دعا به هنگام دیدن ماه

ماه را که دیدی سه تکبیر بگو و بگو:
الحمدللَّه الذی خلقنی و خلقک و قدرک منازل و جعلک آیه للعالمین.

(78) دعا به جهت چشم زخم و نظر کردن

این کلمات را بنویسد بر روی تخم مرغ پس اگر به جهت انسان باشد در میان دو پای او بر زمین بزند و بشکند و اگر حیوان باشد در میان او زند تا شکسته شود و در وقت شکستن تخم مرغ بگوید:
بسم اللَّه و باللَّه و علی اسم اللَّه و اسم العین.
و کلماتی که بر تخم مرغ باید بنویسد این است (جاعت) (جیعت) (فجیعت) (فجعجعت) (انفجعت) (انفجلقت).