فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(75) دعایی که در حال نوره مالیدن باید خواند

از حضرت امام زین العابدین علیه السلام در وافی و کافی روایت شده که فرموده اند: هر کس در حال نوره مالیدن این دعا را بخواند خداوند جل شانه او را از کثافات و گناهان پاک می کند به جای آن موها، موهایی به او عطا می فرماید که با آنها معصیت خدا نکند و خلق می فرماید به عدد هر موی بدن او ملکی را که تسبیح کند از برای او تا روز قیامت و بدرستی که یک تسبیح آنها برابر است با هزار تسبیح اهل زمین و دعای شریف این است:
اللهم انی تطهرت ابتغاه سنه المرسلین و ابتغاء رضوانک،و مغفرتک، فحرم شعری و بشری علی النار،و طهر خلقی، و طیب خلقی، و زک عملی، و جعلنی، ممن یلقاک علی الحنیفیه السمحه مله ابراهیم خلیلک، و دین محمد صلی اللَّه علیه و آله حبیبک و رسولک، عاملا بشرایعک، تابعا لسنه نبیک آخذا به، متادبا بحسن تادیبک، و تادیبک، و تادیب رسولک و تادیب اولیائک الذین غدوتهم بادبک، و زرعت الحکمه فی صدورهم، و جعلتهم معادن لعلمک صلواتک علیهم.

(76) دعا در هنگام نگاه کردن به آینه

از پیغمبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله رسیده است هنگام نظر کردن در آینه بگویید:
اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی و رزقی.
یعنی خداوندا همچنان که نیکو گردانیدی خلقت مرا نیکو گردان خلق مرا و رزق مرا.

(77) دعا به هنگام دیدن ماه

ماه را که دیدی سه تکبیر بگو و بگو:
الحمدللَّه الذی خلقنی و خلقک و قدرک منازل و جعلک آیه للعالمین.