فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(73) دعا به جهت محفوظ ماندن از جمیع بلاها

شیخ بهائی رحمةاللَّه فرمود: هر که این دعا را با خود دارد از جمیع بلیات محفوظ می ماند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا هو یا من هو من لیس الا هو یا حی یا قیوم یا حی لایموت یا حی یا قیوم لا اله الا انت صل علی محمد و آل محمد و ارزقنی خیر الدنیا و الاخره یا رب العالمین.

(74) دعا در هنگام غسل کردن

حضرت صادق علیه السلام فرمود: غسل جمعه پاکیزه کننده و کفاره گناهان است از جمعه تا جمعه دیگر و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است هر که غسل جمعه بکند و بخواند این دعا را:
اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین.
این غسل و دعا پاک می گرداند از گناهان او را تا جمعه دیگر.

(75) دعایی که در حال نوره مالیدن باید خواند

از حضرت امام زین العابدین علیه السلام در وافی و کافی روایت شده که فرموده اند: هر کس در حال نوره مالیدن این دعا را بخواند خداوند جل شانه او را از کثافات و گناهان پاک می کند به جای آن موها، موهایی به او عطا می فرماید که با آنها معصیت خدا نکند و خلق می فرماید به عدد هر موی بدن او ملکی را که تسبیح کند از برای او تا روز قیامت و بدرستی که یک تسبیح آنها برابر است با هزار تسبیح اهل زمین و دعای شریف این است:
اللهم انی تطهرت ابتغاه سنه المرسلین و ابتغاء رضوانک،و مغفرتک، فحرم شعری و بشری علی النار،و طهر خلقی، و طیب خلقی، و زک عملی، و جعلنی، ممن یلقاک علی الحنیفیه السمحه مله ابراهیم خلیلک، و دین محمد صلی اللَّه علیه و آله حبیبک و رسولک، عاملا بشرایعک، تابعا لسنه نبیک آخذا به، متادبا بحسن تادیبک، و تادیبک، و تادیب رسولک و تادیب اولیائک الذین غدوتهم بادبک، و زرعت الحکمه فی صدورهم، و جعلتهم معادن لعلمک صلواتک علیهم.