فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(63) دعا به جهت دفع درد زانو

ابوحمزه به حضرت امام محمد باقر علیه السلام شکایت کرد از درد زانو، فرمودند: بعد از نماز این دعا را بخوان.
یا اجود من اعطی و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم ارحم ضعفی و قله حیلتی و اعفتی من وجعی.

(64) این دعا به جهت دفع بواسیر نافع است

حضرت امیرالمومنین علیه السلام: خواندن این دعا برای دفع بواسیر نافع است.
یا جواد یا ماجد یا رحیم یا قریب یا مجیب یا باری ء یا راحم صل علی محمد و آله واردد علی نعمتک و اکفنی امر وجعی.

(65) دعا به جهت به هوش آمدن بیمار صرعی

حضرت امام رضا علیه السلام شخصی را دیدند که صرعش گرفته است قرح آبی طلبیدند و سوره حمد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را بر آب خواندند و بر سر و روی و صورت او پاشیدند به هوش آمد.