فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(62) دعای به جهت دفع درد سر

حضرت باقر علیه السلام: برای دفع درد سر دست بر سر بمالد و هفت مرتبه بگوید:
اعوذ باللَّه الذی سکن له ما فی البر و البحر و ما فی السموات و الارض و هو السمیع العلیم.

(63) دعا به جهت دفع درد زانو

ابوحمزه به حضرت امام محمد باقر علیه السلام شکایت کرد از درد زانو، فرمودند: بعد از نماز این دعا را بخوان.
یا اجود من اعطی و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم ارحم ضعفی و قله حیلتی و اعفتی من وجعی.

(64) این دعا به جهت دفع بواسیر نافع است

حضرت امیرالمومنین علیه السلام: خواندن این دعا برای دفع بواسیر نافع است.
یا جواد یا ماجد یا رحیم یا قریب یا مجیب یا باری ء یا راحم صل علی محمد و آله واردد علی نعمتک و اکفنی امر وجعی.