فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(61) دعایی به جهت نجات از بیماری سل

حضرت رضا علیه السلام: برای نجات از بیماری سل سه مرتبه این دعا را می خوانی تا خدای تعالی به حول و قوه خود شفا دهد.
یا اللَّه یا رب الارباب و یا سید السادات یا اله الالهه و یا ملک الملوک و یا جبار السموات و الارض اشفنی و عافنی من دائی هذا فانی عبدک و ابن عبدک انقلب فی قبصتک و ناصیتی بیدک.

(62) دعای به جهت دفع درد سر

حضرت باقر علیه السلام: برای دفع درد سر دست بر سر بمالد و هفت مرتبه بگوید:
اعوذ باللَّه الذی سکن له ما فی البر و البحر و ما فی السموات و الارض و هو السمیع العلیم.

(63) دعا به جهت دفع درد زانو

ابوحمزه به حضرت امام محمد باقر علیه السلام شکایت کرد از درد زانو، فرمودند: بعد از نماز این دعا را بخوان.
یا اجود من اعطی و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم ارحم ضعفی و قله حیلتی و اعفتی من وجعی.