فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(60) دعایی برای موقع بی خوابی

حضرت صادق علیه السلام: کسی که او را بی خوابی عارض شود و خوابش نبرد این دعا را بخواند.
سبحان اللَّه ذی الشان دائم السلطان کل یوم هو فی شان.

(61) دعایی به جهت نجات از بیماری سل

حضرت رضا علیه السلام: برای نجات از بیماری سل سه مرتبه این دعا را می خوانی تا خدای تعالی به حول و قوه خود شفا دهد.
یا اللَّه یا رب الارباب و یا سید السادات یا اله الالهه و یا ملک الملوک و یا جبار السموات و الارض اشفنی و عافنی من دائی هذا فانی عبدک و ابن عبدک انقلب فی قبصتک و ناصیتی بیدک.

(62) دعای به جهت دفع درد سر

حضرت باقر علیه السلام: برای دفع درد سر دست بر سر بمالد و هفت مرتبه بگوید:
اعوذ باللَّه الذی سکن له ما فی البر و البحر و ما فی السموات و الارض و هو السمیع العلیم.