فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(59) دعا در موقع حجامت کردن

در فقه الرضا علیه السلام مسطور است که چون اراده حجامت کنی چهار زانو در پیش حجام بنشین و بگو:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اعوذ باللَّه الکریم فی حجامتی من العین فی الدم و من کل سوء و اعلال و امراض و اسقام و اوجاع و اسئلک العافیه و المعافاه و الشفاء من کل داء.
و رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: حجامت کردن در روز سه شنبه هفدهم یا چهاردهم یا بیست و یکم ماه او را شفا دهد از دردهای سال و شفا بخشد او را از دردسر و درد دندان و جنون و خورده و پیسی.

(60) دعایی برای موقع بی خوابی

حضرت صادق علیه السلام: کسی که او را بی خوابی عارض شود و خوابش نبرد این دعا را بخواند.
سبحان اللَّه ذی الشان دائم السلطان کل یوم هو فی شان.

(61) دعایی به جهت نجات از بیماری سل

حضرت رضا علیه السلام: برای نجات از بیماری سل سه مرتبه این دعا را می خوانی تا خدای تعالی به حول و قوه خود شفا دهد.
یا اللَّه یا رب الارباب و یا سید السادات یا اله الالهه و یا ملک الملوک و یا جبار السموات و الارض اشفنی و عافنی من دائی هذا فانی عبدک و ابن عبدک انقلب فی قبصتک و ناصیتی بیدک.