فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(48) دعا جهت زیاد شدن نور چشم

جهت روشنی و زیادتی دید چشم بعد از شستن دست پس از نهار و شام دست خود را به چشم مالیده بخواند:
الحمدللَّه المحسن المنعم المعضل المجمل.

(49) دعا به جهت رفع چشم درد

به کرات تجربه شده است که این کلمات را نوشته و بر چشم درد ببندد بزودی خوب خواهد شد و شفا یابد.
یا بصیرا بلا حدقه احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابیطالب اعیذ نور بصری بنور اللَّه الذی لا یطفا.

(50) دعا به جهت آرامش قلب

جهت آرامش قلب این آیه را دائم بخواند (الا بذکر اللَّه تطمئن القلوب) یعنی باشید به ذکر و یاد خدا می آراید قلبها را.