فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(47) دعا به جهت باز شدن نطق و گویا شدن زبان

هر روز مرتب بخواند که زبانش باز و نطقش گویا گردد.
رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهو قولی.

(48) دعا جهت زیاد شدن نور چشم

جهت روشنی و زیادتی دید چشم بعد از شستن دست پس از نهار و شام دست خود را به چشم مالیده بخواند:
الحمدللَّه المحسن المنعم المعضل المجمل.

(49) دعا به جهت رفع چشم درد

به کرات تجربه شده است که این کلمات را نوشته و بر چشم درد ببندد بزودی خوب خواهد شد و شفا یابد.
یا بصیرا بلا حدقه احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابیطالب اعیذ نور بصری بنور اللَّه الذی لا یطفا.