فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(46) دعا جهت مالیخولیا و بی خوابی

این آیه سی و شش مرتبه خوانده شود بسیار موثر است.
اللَّه لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه و لانوم له ما فی السموات و ما فی الارض... (تا)... هو العلی العظیم.

(47) دعا به جهت باز شدن نطق و گویا شدن زبان

هر روز مرتب بخواند که زبانش باز و نطقش گویا گردد.
رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهو قولی.

(48) دعا جهت زیاد شدن نور چشم

جهت روشنی و زیادتی دید چشم بعد از شستن دست پس از نهار و شام دست خود را به چشم مالیده بخواند:
الحمدللَّه المحسن المنعم المعضل المجمل.