فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(42) دعای دیگر به جهت شفا یافتن از بیماری

مریض مکرر بگوید:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا هو یا من هو یا من لیس الا هو صل علی محمد و آل محمد.

(43) دعا در موقع درد و ناراحتی مریض

هر کس در موقع درد و مرض و ناراحتی دست را بر شقیقه مریض بگذارد و هفت مرتبه آیه:
و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمه للمومنین و لا یزید الظالمین الا خسارا
بخواند خداوند شفا عنایت فرماید.

(44) دعایی به جهت بیماری لاعلاج

سید بن طاووس رحمةاللَّه در مهج الدعوات نقل کرده از سعید بن ابی الفتح قمی که در داسط ساکن بود گفت: مرا مرضی عظیم بود که طبیبان از علاج آن عاجز بودند به این دعا عمل کرده شفا یافتم.
از حضرت امام صادق علیه السلام مروی است که پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر که را مرضی باشد بعد از نماز صبح چهل بار بگوید و دست بر آنجا که علت باشد بمالد از آن صحت یابد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین حسبنا اللَّه و نعم الوکیل تبارک اللَّه احسن الخالقین و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم.