فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(41) دعا به جهت شفا یافتن مریض

بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا منزل الشفا و یذهب الداء صل علی محمد و آله و انزل علی وجعی الشفاء
دائم بخواند

(42) دعای دیگر به جهت شفا یافتن از بیماری

مریض مکرر بگوید:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا هو یا من هو یا من لیس الا هو صل علی محمد و آل محمد.

(43) دعا در موقع درد و ناراحتی مریض

هر کس در موقع درد و مرض و ناراحتی دست را بر شقیقه مریض بگذارد و هفت مرتبه آیه:
و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمه للمومنین و لا یزید الظالمین الا خسارا
بخواند خداوند شفا عنایت فرماید.