فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(40) جهت شفای مریض از امام جواد علیه السلام

برای شفای هر مریضی دو رکعت نماز حاجت توسل به حضرت جواد الائمه علیه السلام بخواند و بعدا یکصد و چهل و شش مرتبه بگوید: (ما شاء اللَّه لا حول و لا قوة الا باللَّه) اگر در ساعتی که منسوب به آن حضرت است باشد بسیار مفید و ساعت آن هم را از نماز عصر تا دو ساعت بعد از آن تشخیص داده اند که مورد استجابت است.

(41) دعا به جهت شفا یافتن مریض

بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا منزل الشفا و یذهب الداء صل علی محمد و آله و انزل علی وجعی الشفاء
دائم بخواند

(42) دعای دیگر به جهت شفا یافتن از بیماری

مریض مکرر بگوید:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا هو یا من هو یا من لیس الا هو صل علی محمد و آل محمد.