فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(37) دعای دیگر برای موقع بیماری بخوانید

روایت نموده حسین بن الی نعیم از امام ششم علیه السلام که بعضی از اولادهای آن حضرت مریض شد آن جناب فرمودند: که ای فرزند بگوی:
اللهم اشفنی بشفائک و دوانی بدوائک و عافنی من بلائک فانی عبدک و ابن عبدک.

(38) دعایی که چون نزد بیمار می روید بخوانید

در زبده الدعوات مسطور است که چون بر سر بیمار هفت مرتبه بخوانید اگر اجلش نرسیده باشد بزودی شفا یابد.
اسئل اللَّه العظیم رب العرش العظیم ان تشفیک.
بسیار تجربه شده تخلف ندارد.

(39) این دعا را برای بیمار بخوانید ان شاء اللَّه شفا یابد

در زبده الدعوات روایت کرده است که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله به خانه حضرت فاطمه سلام اللَّه علیه آمد. امام حسن را بیمار یافت و این منظره بر آن حضرت خیلی گران آمد. جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد تعلیم کنم تو را دعایی که با آن فرزندت از ناخوشی خلاص گردد چون بخواند.
اللهم لا اله الا انت العلی العظیم ذو السلطان القدیم و المن العظیم و الوجه الکریم لا اله الا انت العلی العظیم ولی الکلمات التامات و الدعوات المستجابات خل ما اصبح (بفلان)
پس حضرت رسول این دعا را خواند و دست خود را بر پیشانی امام حسن علیه السلام مالید و شفا یافت.