فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(36) دعایی که در موقع بیماری باید خوانده شود

در جواهرالقرآن است که هر بیمار باشد و این دعا را در آن بیماری چهل مرتبه بخواند:
لا اله انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اگر در آن ناخوشی بمیرد ثواب شهدا را دریابد و اگر صحت یابد گناهان وی آمرزیده گردد.

(37) دعای دیگر برای موقع بیماری بخوانید

روایت نموده حسین بن الی نعیم از امام ششم علیه السلام که بعضی از اولادهای آن حضرت مریض شد آن جناب فرمودند: که ای فرزند بگوی:
اللهم اشفنی بشفائک و دوانی بدوائک و عافنی من بلائک فانی عبدک و ابن عبدک.

(38) دعایی که چون نزد بیمار می روید بخوانید

در زبده الدعوات مسطور است که چون بر سر بیمار هفت مرتبه بخوانید اگر اجلش نرسیده باشد بزودی شفا یابد.
اسئل اللَّه العظیم رب العرش العظیم ان تشفیک.
بسیار تجربه شده تخلف ندارد.