فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(29) دعای بعد از هر نماز که انسان را وارد بهشت می کند

شیبه هذیل خدمت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله آمد و گفت: مرا کلامی تعلیم فرمایید که خدا مرا به آن سود دهد و آسان باشد. فرمود: در پس هر نماز بگوی:
اللهم اهدنی من عندک و افض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک.
بعد رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: آگاه باش اگر با آن روز قیامت آید و آن را عمدا ترک نکرده باشد خدا برایش هشت در بهشت را باز نماید از هر یک که خواهد داخل شود.

(30) دعای هر روز جهت بهشتی شدن و رفع گرفتاری

امام باقر علیه السلام: هر کس در عرض سال هر روز یک بار این دعا را بخواند نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند.
سبحان القائم الدائم سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان الحی القیوم سبحان اللَّه و بحمده سبحان الحی الذی لا یموت سبحان الملک القدوس سبحان رب الملائکه و الروحضرت سبحان العلی الاعلی سبحانه و تعالی.
و مداومت بر این ذکر برای فرج و رفع گرفتاری و غم نافع است.

(31) دعای هر روز جهت محو گناه و ترقی در معنویات

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس هر روز این دعا را بخواند خداوند برایش چهل و پنجهزار هزار حسنه نویسد و از او چهل و پنج هزار هزار بدی محو کند و برایش در بهشت چهل و پنج هزار هزار درجه بلند کند و مثل کسی که دوازده بار قرآن را خوانده است خانه ای برایش در بهشت بنا کند.
اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له الها واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا.