فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(28) دعای بعد از هر نماز جهت خیر دنیا و آخرت

اگر می خواهید خیر دنیا و آخرت را جمع کنید بعد از هر نماز بخوان:
اعوذ بوجهک الکریم و عزتک التی لا ترام و قدرتک التی لایمنع منها شی ء من شر الدنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها.

(29) دعای بعد از هر نماز که انسان را وارد بهشت می کند

شیبه هذیل خدمت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله آمد و گفت: مرا کلامی تعلیم فرمایید که خدا مرا به آن سود دهد و آسان باشد. فرمود: در پس هر نماز بگوی:
اللهم اهدنی من عندک و افض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک.
بعد رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: آگاه باش اگر با آن روز قیامت آید و آن را عمدا ترک نکرده باشد خدا برایش هشت در بهشت را باز نماید از هر یک که خواهد داخل شود.

(30) دعای هر روز جهت بهشتی شدن و رفع گرفتاری

امام باقر علیه السلام: هر کس در عرض سال هر روز یک بار این دعا را بخواند نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند.
سبحان القائم الدائم سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان الحی القیوم سبحان اللَّه و بحمده سبحان الحی الذی لا یموت سبحان الملک القدوس سبحان رب الملائکه و الروحضرت سبحان العلی الاعلی سبحانه و تعالی.
و مداومت بر این ذکر برای فرج و رفع گرفتاری و غم نافع است.