فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(27) دعا جهت عاقبت بخیر شدن و با دین کامل از دنیا رفتن

این کلمات را بعد از هر نماز واجب بخواند:
رضیت بالله ربا و بمحمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبه قبله و بعلی علیه السلام ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجه بن الحسن صلوات اللَّه علیهم اجمعین ائمه، اللهم انی رضیت بهم ائمه فارضی لهم انک علی کل شی قدیر.

(28) دعای بعد از هر نماز جهت خیر دنیا و آخرت

اگر می خواهید خیر دنیا و آخرت را جمع کنید بعد از هر نماز بخوان:
اعوذ بوجهک الکریم و عزتک التی لا ترام و قدرتک التی لایمنع منها شی ء من شر الدنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها.

(29) دعای بعد از هر نماز که انسان را وارد بهشت می کند

شیبه هذیل خدمت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله آمد و گفت: مرا کلامی تعلیم فرمایید که خدا مرا به آن سود دهد و آسان باشد. فرمود: در پس هر نماز بگوی:
اللهم اهدنی من عندک و افض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک.
بعد رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: آگاه باش اگر با آن روز قیامت آید و آن را عمدا ترک نکرده باشد خدا برایش هشت در بهشت را باز نماید از هر یک که خواهد داخل شود.