فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(26) دعایی که سبب مال حلال و فرزندان صالح می شود

از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله روایت شده هر کس این دعا را بخواند یا با خود حمل نماید مال او از حلال بسیار و فرزندان صالح خداوند به او عطا کند و همه حاجات او روا شود و گناهان او آمرزیده گردد و شرح بسیاری دارد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
استغفر اللَّه الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه استغفر اللَّه من جمیع ماکره اللَّه اللهم انی استغفرک ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت من معصیتک و استغفرک من الذنوب التی لا یغفرها غیرک و لم یطلع علیها سواک و لا یسعها الا حلمک و لا یتجاوز منها الا عفوک و استغفرک من کل یمین صدر منی فخالفت منها و استغفرک منها یا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و استغفرک یا عالم الغیب و الشهاده من کل سیئه عملتها فی بیاض النهار و سواد اللیل و ملاء و خلاء و سر و علانیه و انت ناظر بها الهی اذا ارتکبتها و انیت بها من العصیان یا حلیم یا کریم و استغفرک لکل سید المرسلین و الینا من نبیک محمد و اله الطیبین الطاهرین المعصومین من ال طه و یس برحمتک یا ارحم الراحمین.

(27) دعا جهت عاقبت بخیر شدن و با دین کامل از دنیا رفتن

این کلمات را بعد از هر نماز واجب بخواند:
رضیت بالله ربا و بمحمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبه قبله و بعلی علیه السلام ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجه بن الحسن صلوات اللَّه علیهم اجمعین ائمه، اللهم انی رضیت بهم ائمه فارضی لهم انک علی کل شی قدیر.

(28) دعای بعد از هر نماز جهت خیر دنیا و آخرت

اگر می خواهید خیر دنیا و آخرت را جمع کنید بعد از هر نماز بخوان:
اعوذ بوجهک الکریم و عزتک التی لا ترام و قدرتک التی لایمنع منها شی ء من شر الدنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها.