فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

دعا کردن سه حالت دارد که به هر حالتی که باشد برای انسان اجر معنوی دارد

حالت اول: آن که صلاح بنده در آن هست و به او می رسد و مشروط به دعا نیست و در این صورت ثمره دعا تقرب بنده است به خدا.
حالت دوم: آن که صلاح بنده در آن هست و رسیدن به آن مشروط است به دعا کردن و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یکی رسیدن به مطلوب و دیگر تقرب به خدا.
حالت سوم: آن که صلاح بنده در آن نیست و به آن نمی رسد چه دعا بکند چه نکند و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یکی تقرب به خدا، دوم عوض آن که در دنیا از او منع شده در آخرت به اضعاف آن به او عطا می شود.

(1) دعای پیش از دعا کردن

حضرت علی علیه السلام: هر کس دوست می دارد که دعایش رد نشود پس بخواند پیش از دعایش این دعا را.
ماشاء اللَّه توجها الی اللَّه، ماشاء اللَّه تعبداللَّه، ماشاء اللَّه تلطفا للَّه، ماشاء اللَّه تذللا للَّه، ماشاء اللَّه استضارا باللَّه استکانه للَّه، ماشاء اللَّه تضرعا الی اللَّه، ماشاء اللَّه استعانه با اللَّه استعانه باللَّه، ماشاء اللَّه لا حول و لاقوه الا باللَّه العلی العظیم.

(2) دعای بعد از دعا کردن

حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: به روایت قطب راوندی در کتاب دعوات که روز عاشورا پدرم امام حسین علیه السلام در حالی که خون جوش می زد مرا به سینه چسبانید و فرمود: پسرجان دعائی را که حضرت زهرا سلام اللَّه علیها از رسول خدا صلی الله علیه و آله و او از جبرئیل آموخت و به من تعلیم داد حفظ کن از برای هر حاجت و همه و غم و پیشامد کار بزرگ و هر مصیبت مفید است و فرمود دعا کن و بگو:
الهی بحق یاسین و القرآن الحکیم و بحق طه و القرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکر و بین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لایحتاج الی التقسیر صل علی محمد و آل محمد و افعل بی کذا و کذا.
و به جای کذا و کذا حاجت بخواه.