فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

اگر دعایتان به اجابت نرسید مواظب این سه حالت باشید

اول: آن که مایوس نشوی از رحمت خدا، زیرا به اجابت نرسیدن دعا ممکن است به سبب گناهان تو باشد که مانع اجابت است پس درصدد رفع آن به توبه و تعذیب نفس برآی.
دوم: ترک دعا نکن.
سوم: راضی باش به تقدیر الهی تا همان رضای تو باعث اجابت دعایت بشود.
امام حسن علیه السلام می فرماید: من ضامنم از برای کسی که در قلب او چیزی خطور نکند بجز رضا و خشنودی به قضای خدا این که دعا کند پس مستجاب شود.

دعا کردن سه حالت دارد که به هر حالتی که باشد برای انسان اجر معنوی دارد

حالت اول: آن که صلاح بنده در آن هست و به او می رسد و مشروط به دعا نیست و در این صورت ثمره دعا تقرب بنده است به خدا.
حالت دوم: آن که صلاح بنده در آن هست و رسیدن به آن مشروط است به دعا کردن و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یکی رسیدن به مطلوب و دیگر تقرب به خدا.
حالت سوم: آن که صلاح بنده در آن نیست و به آن نمی رسد چه دعا بکند چه نکند و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یکی تقرب به خدا، دوم عوض آن که در دنیا از او منع شده در آخرت به اضعاف آن به او عطا می شود.

(1) دعای پیش از دعا کردن

حضرت علی علیه السلام: هر کس دوست می دارد که دعایش رد نشود پس بخواند پیش از دعایش این دعا را.
ماشاء اللَّه توجها الی اللَّه، ماشاء اللَّه تعبداللَّه، ماشاء اللَّه تلطفا للَّه، ماشاء اللَّه تذللا للَّه، ماشاء اللَّه استضارا باللَّه استکانه للَّه، ماشاء اللَّه تضرعا الی اللَّه، ماشاء اللَّه استعانه با اللَّه استعانه باللَّه، ماشاء اللَّه لا حول و لاقوه الا باللَّه العلی العظیم.