فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

چه وقتها برای دعا کردن مناسبتر است

امام صادق علیه السلام: بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعاهایی مستجاب است.
امام باقر علیه السلام: همین که شب جمعه فرا رسد خداوند عزوجل می فرماید: آیا دعا کننده ای هست که جوابش دهم. آیا درخواست کننده ای هست که عطا کنم او را. آیا استغفار کننده ای هست که بیامرزم او را. آیا توبه کننده ای هست که توبه اش را بپذیرم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: بهترین وقت دعا سحرگاهان است.
امام صادق علیه السلام: دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم همراه طلوع و غروب آفتاب.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: به درستی که در شب ساعتی است که هر دعای بنده مستجاب است و آن مابین شب تا ثلث (سوم) باقیمانده شب. گفتم: شب خاصی است از شبها یا هر شب است. فرمود: هر شب.
امام صادق علیه السلام: سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است:
1 - بعد از نماز واجب؛
2 - هنگام آمدن باران؛
3 - هنگام ظاهر شدن آیه و نشانه معجزه ای از طرف خدا برای بندگان خود.

شرایط دعا کردن

اول: اعتراف به گناهان؛ دوم: شکر نعمتها؛ سوم: صلوات بر محمد و آل محمد؛ چهارم: دعا کردن و حاجت خواستن؛ پنجم: صلوات بر محمد و آل محمد.

اگر دعایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید

اول: آن که عجب نکنی و نگویی من معلوم می شود آدم خوبی هستم که دعایم مستجاب شد زیرا عجب و خودپسندی باعث فساد عمل و غلبه شیطان است.
دوم: شکر و حمد خدا نمایی که تفضل کرد بر تو به اجابت دعای تو، بلکه مستحب است دو رکعت نماز شکر بجا آوری.
سوم: همین که دعای تو مستجاب شد ترک دعا نکنی و باز در خانه خدا بروی تا بیگانه نشوی و در وقت حاجت خواستن دوباره آشنا باشی.