فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

فواید دعا از سخنان ائمه معصومین علیه السلام

امام صادق علیه السلام: همانا بنده مومنی درباره حاجتی خدای خود را خوانده و دعا می کند در آن حال خداوند عزوجل به فرشتگان گوید حاجت او را دیگرتر بر آورید چون مشتاق شنیدن صدای دعای او هستم و در روز قیامت خدای عزوجل به آن بنده خواهد گفت: بنده من دعا کردی و من برآوردن حاجت تو را مدتی به تاخیر انداختم و ثواب دیر برآوردن حاجتت را الان چنین و چنان خواهد و درباره فلان مطلب دعا کردی باز هم دعایت را دیر مستجاب کردم و اکنون به عوض دیر مستجاب شدن دعایت مزد و پاداش فراوانی خواهم داد. امام صادق علیه السلام فرمود: همین که مومن خوبی نتیجه را می بیند آرزو می کند که ای کاش هیچ یک از دعاهایش در دنیا مستجاب نمی شد.
(ب 21، ح 5، ص 1112)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر مسلمانی که دعا کرده و خدا را بخواند البته در غیر قطع رحم و گناه حتما یکی از این سه نعمت به او داده خواهد شد.
اول: خواسته اش را بزودی برآورد.
دوم: ذخیره آخرتش قرار دهد.
سوم: پیشامد ناگواری را از او دور کند.
یاران گفتند اگر چنین است فراوان دعا کنیم. فرمود: فراوان دعا کنید.
امام صادق علیه السلام: خداوند در روز قیامت دعای مومنان را جزء کارهای نیک آنان شمرده و به همین بهانه در بهشت جای بهتری به آنان خواهد داد.
علی علیه السلام: دعا سپر مومن در مقابل بلاها است و اگر درب خانه ای را زیاد بکوبی عاقبت به رویت باز شود. خداوند دوست دارد بندگانش از او درخواست کنند و به پاداش دعای آنان در روز قیامت مانند عملهای دیگرشان خواهد داد.
(وسائل الشیعه)
امام صادق علیه السلام: بر شما باد به دعا کردن چه اینکه هیچ وسیله ای مانند دعا شما را به مقامات قرب معنوی نزدیک نمی کند.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله: دعا مغز و روح عبادتها است هیچ دعایی بی اثر نمی ماند و لااقل کفاره بعضی از گناهان واقع می شود.
(وسائل الشیعه)

سخنان ائمه معصومین علیه السلام درباره چگونه دعا کردن

امام صادق علیه السلام: اگر کسی از شما بخواهد دارای حالتی شود که همه خواسته هایش را خداوند برآورد باید از همه مردم ناامید باشد و هیچ امیدی جز خداوند نداشته باشد پس اگر خداوند چنین حالتی را در قلب او بیابد چیزی از خدا نخواهد مگر اینکه برآورد.
(وسائل الشیعه)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: شخصی به پیغمبر صلی الله علیه و آله عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود. حضرت فرمود: خوراک خود را پاک کن و سعی کن حرام وارد شکمت نشود.
امام صادق علیه السلام: هنگام دعا قلب خود را متوجه خدا گردان و چنان گمان داشته باش که خواسته ات در آستانه در حاضر و آماه است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: دعا کنید در حالی که یقین و اطمینان داشته باشید که دعای شما مستجاب خواهد شد.
امام صادق علیه السلام: مردی از بنی اسرائیل مدت سی و سه سال دعا می کرد و از خدای خود فرزندی پسر می خواست همین که دید دعایش مستجاب نمی شود خطاب به خدا نموده و گفت: خدای نمی دانم من از تو خیلی دورم که صدای مرا نمی شنوی یا با این که نزدیکی و می شنوی در عین حال پاسخم نمی دهی. در این هنگام کسی به خواب او آمده گفت: سر مستجاب نشدن دعایت این است که بد زبانی می کنی و در حال دعا قلبت آشفته و ناپاک است و نیتت ناشایسته و ناجور اگر می خواهی دعایت مستجاب شود این سه عیب را از خود دور کن. یعنی خوش زبان باش و قبلت را پاک و پاکیزه نموده قلبا از خدا بترس و بپرهیز و نیتت را سالم نما (خوشبین و امیدوار به رحمت خدا باش). پس از این جریان آن مرد تصمیم گرفت به سفارش ها عمل کند. اتفاقا در نتیجه عمل به آن دستورها خداوند پسری به او مرحمت نمود.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: خداوند مستجاب نکند دعای کسی را که دلش پریشان است و نداند چه می گوید.

چه وقتها برای دعا کردن مناسبتر است

امام صادق علیه السلام: بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعاهایی مستجاب است.
امام باقر علیه السلام: همین که شب جمعه فرا رسد خداوند عزوجل می فرماید: آیا دعا کننده ای هست که جوابش دهم. آیا درخواست کننده ای هست که عطا کنم او را. آیا استغفار کننده ای هست که بیامرزم او را. آیا توبه کننده ای هست که توبه اش را بپذیرم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: بهترین وقت دعا سحرگاهان است.
امام صادق علیه السلام: دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم همراه طلوع و غروب آفتاب.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: به درستی که در شب ساعتی است که هر دعای بنده مستجاب است و آن مابین شب تا ثلث (سوم) باقیمانده شب. گفتم: شب خاصی است از شبها یا هر شب است. فرمود: هر شب.
امام صادق علیه السلام: سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است:
1 - بعد از نماز واجب؛
2 - هنگام آمدن باران؛
3 - هنگام ظاهر شدن آیه و نشانه معجزه ای از طرف خدا برای بندگان خود.