فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

بخش 1 دعاها

معنی دعا:

دعا یعنی صدا زدن و مدد خواستن در حل مشکلات از خالق خود.
دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که هم خداوند کریم در قرآن و هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام سفارش بسیار نموده اند.

آیات قرآن راجع به دعا کردن

1 - (اعراف آیه 180): برای خدا نامهای نیک است پس او را به وسیله آنها بخوانید و دعا کنید.
2 - (غافر آیه 60): مرا بخوانید و درخواست کنید تا پاسخ دهم.
3 - (انعام 53): ای پیامبر نباید آنان را که هر صبحگاه و شبانگاه خدا را می خوانند از پیش خود برانی.
4 - (فرقان 77): ای رسول من بگو اگر به سوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد.