آشنایی با معارف الغدیر (2) معنای مولی

جواد محدثی‏‏‏‏‏

8 - تصریح پیامبر

دربرخی نقل ها آمده است که حضرت، پس از اعلام ولایت و تکبیر گفتن به خاطر تمامیت دین و رضای الهی، فرمود: او ولی شما پس از من است، او پس از من ولی هرمومن است، هر که دوست دارد حیاتش حیات من و مماتش ممات من باشد و در بهشت خدا جای یابد، پس از من با علی (ع) موالات کند و به امامان پس از من اقتدا کند، چرا که آنان عترت من و آفریده شده از سرشت من هستند و... تعبیراتی از این قبیل.(39) اینها ثابت می کند که همان موقعیت و مکانت ثابت برای پیامبر خدا، برای امیرالمؤمنین هم وجود دارد، البته با حفظ سلسله مراتب. چه منظور از کلمه پس از من بعدیت از نظرزمان باشد، یا از جهت رتبه و درجه.

9- شاهد گرفتن خداوند

حضرت رسول، پس از ابلاغ پیام ولایت، فرمود: خداوندا!... بر اینان گواه باش که من ابلاغ کردم و خیرخواهی نمودم. این استشهاد می رساند که آن چه را آن روز به مردم رسانده است، مطلب جدید و مهمی بوده که پیش از آن ابلاغ نکرده بوده است. در معانی دیگرمولی، مثل نصرت و یاری و دوستی، نیازی به شاهد گرفتن نیست. پس مقصود امامت بوده است.

10 - بیم از آینده

نقل شده که حضرت، قبل از بیان حدیث غدیر، فرمود: خداوند رسالتی بر دوشم نهاده که سینه ام تنگی می کند و فکر می کنم مردم نپذیرند. خداوند تهدید کرده که اگر ابلاغ نکنم عذابم می کند... و عبرتهایی شبیه این، که همه می رساند رسول خدا از ابلاغ آن پیام، واهمه و بیم داشته که مبادا نپذیرند و منافقان تکذیب کنند. اگر ابلاغ چیزی بود که در مورد همه بود، مثل نصرت و محبت که ترس نداشت!مقصود، ابلاغ ولایت بود که ویژه امیرالمومنین بود و مسلمانان دیگر مشمول آن نمی شدند.