آشنایی با معارف الغدیر (2) معنای مولی

جواد محدثی‏‏‏‏‏

6 - تهنیت گویی

حضرت رسول، پس از ابلاغ ولایت علی (ع) فرمود: به من تبریک بگویید، خداوند مرا به نبوت و اهل بیتم را به امامت مخصوص گردانید.(37) دراین عبارت تصریح به امامت شده است. به علاوه خود تبریک گویی و بیعت و دست دادن و جشن گرفتن و تداوم این شادمانی به مدت سه روز، جز با مفهوم خلافت و اولویت سازگار نیست. خود ابوبکر و عمر هم علی (ع) را دیدار کرده، تبریک ولایت گفتند.

7 - توصیه به پیام رسانی

اینکه حضرت فرمود: حاضران به غایبان خبر دهند،(38) اگر مقصود از مولی بودن علی (ع) تنها لزوم نصرت و محبت نسبت به آن حضرت باشد، این یک دستور قرآنی است و همه می دانستند که میان مسلمانان باید پیوند دوستی و یاری باشد. نیازی به آن تاکید اکید در آن مراسم حساس و پرشکوه نبود. آن چه را که دیگر فرصتی برای ابلاغش نبود و غایبان از صحنه غدیر هم نمی دانستند، مساله مهم ولایت و خلافت بود. حاضران نیز همان را فهمیدند. پیامبر خدا نیز برای بیان آن منصب والا و مهم، جز تعبیر مولی را به کار نبرد، که مرادف با اولی است.

8 - تصریح پیامبر

دربرخی نقل ها آمده است که حضرت، پس از اعلام ولایت و تکبیر گفتن به خاطر تمامیت دین و رضای الهی، فرمود: او ولی شما پس از من است، او پس از من ولی هرمومن است، هر که دوست دارد حیاتش حیات من و مماتش ممات من باشد و در بهشت خدا جای یابد، پس از من با علی (ع) موالات کند و به امامان پس از من اقتدا کند، چرا که آنان عترت من و آفریده شده از سرشت من هستند و... تعبیراتی از این قبیل.(39) اینها ثابت می کند که همان موقعیت و مکانت ثابت برای پیامبر خدا، برای امیرالمؤمنین هم وجود دارد، البته با حفظ سلسله مراتب. چه منظور از کلمه پس از من بعدیت از نظرزمان باشد، یا از جهت رتبه و درجه.