آشنایی با معارف الغدیر (2) معنای مولی

جواد محدثی‏‏‏‏‏

3 - استشهاد پیامبر

حضرت از مردم پرسید: ای مردم به چه شهادت می دهید؟ گفتند: به این که جز خدا، معبودی نیست. فرمود: دیگر به چه؟ گفتند: و اینکه محمد (ص) بنده و فرستاده اوست. پرسید: ولی شما کیست؟ گفتند: مولای ما خدا و پیامبر است. آن گاه حضرت بازوی علی (ع) را گرفته، بلند کرد و فرمود: هرکس که مولایش خدا و رسول است، پس این شخص، مولای اوست. این نقل را خیلی ها از جمله جریر، زید بن ارقم، عامر بن ابی لیلی، حذیفة بن اسید نقل کرده اند. اینکه ولایت در سیاق شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر آمده است، بیانگر این است که امامت و اولویت آن حضرت بر مردم مراد است و اثبات همان ولایت مطلقه ای که برای خدای سبحان و پیامبر است.

4 - سپاس پیامبر بر تکمیل دین

درنقلها آمده است که پیامبر خدا پس از حدیث غدیر، فرمود: الله اکبر، بر کمال یافتن دین و تمام گشتن نعمت و خشنودی پروردگار از رسالتم و ولایت علی بن ابی طالب(35) راستی چه چیزی جز امامت که عامل کمال دین و تمامیت نعمت و تحکیم پایه های دین در سایه رهبری علی (ع) است، موجب خشنودی خداوند است؟

5 - اخبار از وفات

پیامبر خدا قبل از بیان مساله ولایت، خبر داد که وفات من نزدیک است، شاید به زودی فراخوانده شوم و دعوت خدا را لبیک بگویم و از شما جدا شوم.(36) این خبر دادنها می رساند که از تبلیغ رسالتش چیز مهمی باقی مانده بود که می ترسید اجلش فرا رسد و او هنوز آن را ابلاغ نکرده باشد. پس از این نکته که اهمیت آن مساله را می رساند، ولایت امیرالمؤمنین و عترت پاک را بیان فرمود. آیا احتمال می رود که آن مسوولیت مهم، که بر ابلاغ ولایت منطبق بود، چیزی جز امامت باشد؟