فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 7

سید نعمت الله حسینی‏

مرحوم نائینی از وضع آسمان و ستاره ها دانست که سه ساعت از شب گذشته

آیت الله حسینی همدانی گفتند: چند شب قبل از فوت مرحوم آیت الله نائینی حال ایشان بسیار وخیم شده بود. بیماری تب نوبه داشتند و دکتر جهانلو از ایشان مراقبت می کردند. یک شب سه ساعت از شب گذشته بود که هنوز ایشان در حال غشوه بود دکتر گفت: 15 دقیقه دیگر ایشان به هوش می آیند. من گفتم: اگر ایشان بهوش بیایند و ببینند سه ساعت از شب گذشته و او هنوز نماز مغرب و عشاء را نخوانده است ناراحت خواهد شد و به ما نیز اوقات تلخی خواهد کرد که چرا او را برای نماز متوجه نکرده ایم به این جهت عقربه های ساعت را به عقب کشیدیم و در روی یک ساعت از شب رفته قرار دادیم و ساعت قدیمی ایشان را نیز عقب کشیدیم وقتی مرحوم نائینی به حال آمدند رو به آسمان کردند و با عجله فرمودند سه ساعت از شب گذشته است چرا مرا برای نماز بیدار نکردید و بسیار ناراحت شدند. من عرض کردم: آقا ساعت سه از شب نیست بلکه یک است فرمود: نه، من چند ساعت تنظیم شده را نشانش دادم ایشان نگاه کردند و با ناراحتی فرمودند اینها ساعت نیست پیدان است، من از وضع آسمان و ستاره ها می فهمم که سه ساعت از شب گذشته است، آب آوردند وضو گرفت و در همان حال نشسته نماز خواند. (392)

مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی پند شیخ را نشنید و دید آنچه دید

گویند: در روزهای ورود سید جمال الدین مشهور به افغانی (یا اسد آبادی) به تهران سید با شیخ هادی نجم آبادی که از دانشمندان روشنفکر ایران بود ملاقاتها کرد تا نقشه ای برای بیداری مردم ایران طرح کنند و ایرانیان را به مفهوم آزادی، برابری، برادری که پایه و اساس اتحاد اسلامی است آشنا سازند و حکومت مشروطه را جایگزین دولت استبداری قاجار گردانند.
شیخ پیشنهاد کرد که چون مردم سواد ندارند و در خواب غفلت و نادانی دست و پا می زنند از فهم سخنان شما عاجزند و چماق تکفیر را که بزرگترین حربه ناجوانمردانه است بر سر ما کوبند و در کوی و بر زن فریاد برآورند: ایها الناس بگیرید که این هم بابی است.
بنا بر این خوب است که آرام آرام درسی بنام تفسیر قرآن مجید را آغاز کنید، کم کم خوبیهای آزادی و مفاسد استبداد را در تفسیر کلمات و آیات آسمانی بیان نمائید تا گروهی از طلاب به حقایق آشنا شوند. دانش پژوهان را پرورش دهید تا به مرور ایام مقدمات تحول اساسی را در کشور عقب افتاده ایران فراهم نمائید.
سید پندهای شیخ را نپذیرفت، معتقد بود که ایران نیاز به انقلاب و خونریزی دارد، اگر انقلابی ایجاد نشود و سلطنت قاجار منقرض نگردد بزودی نام ایران و ایرانی از بین خواهد رفت.
چنانکه خوانده و نوشته و دیده ایم این مرد بزرگ را در تهران عصر ناصری تکفیر کردند. سید چون پر حرارت بود او را با وضعی ناهنجار از حضرت عبدالعظیم بیرونش راندند. مردم عوام هم به پیروی از هوچیان حرفه ای فقط به تفکیر شیخ اکتفا کردند و تنی چند از روشنفکران و آزادگان هوادار شیخ بودند و کسی جرات جسارت به شیخ را نداشت.

پیشگوئی منجم خراسانی

منجم خراسانی محمد اسماعیل (متوفی 1287) عالمی فاضل بود و مخصوصا در علم هیئت ید طولائی داشته است.
نویسنده تاریخ علمای خراسان گوید: خود بنده یک سال به زمان فوت آن مرحوم مانده بود، از زبان او شنیدم که گفت: امسال آسمان یک ثلث باران خود را نخواهد بارید و زمین یک ثلث زراعت خود را نخواهد رویانید و سال دیگر دو ثلث باران نیاید و دو ثلث زراعت نروید و در سال سوم چنان قحطی شود که اکثر مردم از گرسنگی بمیرند و دیگران ایشان را از خاک برنگیرند. ولی خدا را شکر که من در آن وقت زنده نخواهم بود و خود قبل از آن واقعه به رحمت خدا پیوست. (393)