فهرست کتاب


دروغ مصلحت آمیز، بحثی در مفهوم و گستره آن

سید حسن اسلامی‏

3. برای اصلاح، نه دروغ صریح مجاز است و نه توریه و تعریض، بلکه مقصود سکوت در مورد پاره ای حقایق گزنده است

طبق این نظرگاه، ما به هیچ وجه مجاز نیستیم که برای اصلاح میان دو تن دروغ ببافیم، بلکه کافی است که سخنانی را که از هر یک بر ضد دیگری شنیده ایم مکتوم نگه داریم و از سخن چینی بپرهیزیم. اگر هم سخنی از یکی به سود دیگری شنیده باشیم، آن را منتقل کنیم و بدین ترتیب زمینه آشتی را فراهم نماییم. مهلب در تفسیر سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله همین دیدگاه را دنبال می کند و بر آن است که مقصود، بیان پاره ای خوبی ها و گفته های خوشایند دو طرف و سکوت در باب سخنان ناخوشایند می باشد.(392)
نووی نیز این نظر را به عالمان نسبت می دهد و می گوید: در این جا مقصود آن است که خوبی هایی را که انجام داده است بگوید و از نقل بدی ها خودداری کند. در این صورت دروغ نگفته است، چرا که دروغ گزارش دادن از چیزی به خلاف واقع آن است و این شخص مصلح، ساکت است و به شخص ساکت نیز قولی نسبت داده نمی شود.(393)
اینک برابر سه دیدگاه قرار داریم و باید یکی از آن ها را برگزینیم، اما قبل از گزینش ببینیم که اساسا چرا برای اصلاح میان مردم دروغ گفتن مجاز است؟

چرا دروغ گویی برای اصلاح مجاز است؟

گاه گفته می شود که اصلاح میان مردم، باعث دفع مفسده و از میان بردن شر است.(394) زمانی نیز علت جواز دروغ در چنین موردی را وجود ملال و فساد(395) میان دو تن یا دو گروه دانسته اند. عده ای نیز بر اهمیت یگانگی و وحدت مسلمانان تأکید کرده و گفته اند که چون اسلام برای صمیمیت میان مردم و یکپارچگی آنان اهمیت بسیاری قائل است، دروغ گفتن را برای رفع اختلاف مجاز شمرده، چرا که سود جامعه در آن است.(396) بعضی نیز کوشش می کنند تا معیار دقیق تری معین نمایند؛ برای مثال آیت الله مکارم شیرازی، بر آن است تا برای همه دروغ های مجاز ملاکی یگانه به دست دهد، از این رو چنین می نویسد: تمام موارد استثنا، در حقیقت به یک موضوع باز می گردد و آن این که دروغ، فقط به خاطر مصالح مهم تری که مفاسد آن را تحت الشعاع قرار می دهد، مجاز شود، البته این موضوع منحصر به مسئله صدق و کذب نیست، بلکه سایر محرمات مانند اکل میته... برای حفظ جان... جایز می گردد.(397)
بنابراین، سخن از رفع شر و فتنه و فساد است، لذا باید در حد ضرورت و صرفا به عنوان خوردن گوشت مردار به آن نگاه کرد و به گفته آیت الله مکارم شیرازی: تجویز کذب در این موارد مانند تجویز خوردن مردار است که به مقدار ضرورت باید اکتفا نمود.(398) آیت الله مهدوی کنی نیز در پی مشخص ساختن مصلحت، می گوید: در این جا مقصود از مصلحت، صلح و آشتی میان مومنان است، نه مصلحت شخصی و اغراض خصوصی.(399) پس دروغ برای اصلاح، مقید به ضرورت و رفع شر و محدود به مصلحت برای آشتی میان مومنان است، اما دیگران با این تفسیر موافق نیستند و دامنه اصلاح را بسی بیش تر از محدوده فوق می دانند.
مرحوم آیت الله صدر پس از نقل حدیثی از امام صادق علیه السلام درباره اصلاح میان مردم، این گونه نتیجه گیری می کند: از این کلام زرین، نکته ای استفاده می شود و آن این است که اصلاح، اختصاص به صورت اختلاف ندارد، بلکه مقصود از اصلاح، معنایی وسیع تر است و صورتی را می گیرد که میان دو تن هیچ گونه اختلافی نباشد، ولی یکی از آن دو چیزی درباره دیگری بگوید که اگر به گوش او برسد، ایجاد شکرآبی کند. در این جا نیز اسلام اجازه می دهد که سخنی برخلاف واقع گفته شود تا از پیدایش اختلاف جلوگیری کند.(400) بنابراین تفسیر، اساسا نه مسئله ضرورت مطرح می شود و نه دروغ به حدی محدود خواهد بود. کافی است سخنی بالقوه اختلاف انگیز باشد و کسانی را برنجاند. در آن صورت می توان دروغ گفت و این گونه دروغ گویی نه تنها ناپسند نیست، که پسندیده و مایه ثواب می باشد.
در این جا ما به دو قرائت در باب دروغ گویی برای اصلاح میان مردم می رسیم:
یکی آن که ضرورت ایجاب می کند برای اصلاح دروغ گفته شود؛ دیگر آن که اساسا هماهنگی و یکنواختی جامعه مطلوب شارع است و اسلام نه تنها برای رفع اختلاف اجازه دروغ گفتن را می دهد، که برای پیش گیری از آن نیز دروغ را مجاز می شمارد، البته می توان به گونه ای قرائت دوم را نیز به قرائت اول تحویل برد و گفت که حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف ضروری است و مقدمه ضروری نیز ضروری می باشد؛ در نتیجه از میان بدن مقدمات اختلاف و زمینه های آن و نابود کردن بستر ستیز و نزاع و... ضروری است؛ پس دروغ در این عرصه ضروری خواهد بود.
دیدگاهی نیز بر آن است که موارد دروغ مجاز، بر اثر نص شارع مجاز شمرده شده است و عقل در این میان حق داوری ندارد، از این رو ما باید دو نکته را در این جا روشن کنیم: یکی از آن که دروغ گویی برای اصلاح چه ضرورتی دارد؟ و دیگر آن که شارع در این زمینه مشخصا چه چیز را مجاز دانسته است؟

آیا دروغ برای اصلاح ضروری است؟

نظرگاه آیت الله مکارم در باب دروغ های مجاز و تحویل آن ها به مسئله ضرورت و مقایسه آن با حکم مردار خواری، یادآور دیدگاه طبری است. در بخش اول دیدیم که طبری هیچ گونه دروغی را مجاز نمی شمارد و روایات رسیده در این باب را نیز به معنای دیگری می گیرد و تنها از سر ضرورت و اضطرار، دروغ گفتن را مجاز می شمارد. پاره ای از عالمان اخلاق نیز، از آن جا که در این مسئله از رفع شر و فتنه و رفع فساد سخن گفته اند، می توان تلقی آنان را هم از این دست شمرد که دروغ از سر اضطرار و برای ضرورت جایز است.
در این جا باید نخست ببینیم که مقصود از ضرورت چیست؟ و دیگر آن که آیا در مسئله دروغ برای اصلاح، چنین ضرورتی وجود دارد یا خیر؟
دنبال کردن بحث اول ظاهرا بی نتیجه است، چرا که هیچ کس در بند تعریف ضرورت نبوده است و دیگر آن که گاه چنان دامنه مسئله گسترده شده که اساسا بحث از آن را منتفی می سازد؛ برای مثال مرحوم صدر پیش از آن که در بند ضرورت باشد از مطلوبیت وحدت از نظر شارع سخن می گوید و حتی دروغ را در آن جا که احتمال شکرآب شدن نیز می رود، مجاز می داند، از این رو بحث را صرفا بر تطبیق ضرورت - به هر معنایی - بر این مورد متمرکز می کنیم و می کوشیم نشان دهیم که در این جا چه ضرورتی وجود دارد، لذا بحث خود را با ذکر مثال های محسوس و صورت های مختلف مسئله ادامه می دهیم.
یک: فرض کنیم دو نفر به نام های احمد و رضا دوست و هم کلاسی بوده اند. این دو بر سر مسئله ای با یکدیگر اختلاف نظر پیدا می کنند و از یکدیگر می برند و هر کس در پی سرنوشت خود می رود. سال ها از این رویداد می گذرد و اینک آقایی که داعیه اصلاح دارد، بر آن است تا با دروغ گفتن آن دو را به یکدیگر متمایل سازد. سوال این است که چه ضرورت دارد این دو با یکدیگر آشتی کنند و از قهر بودن آنان چه فسادی بر می خیزد؟ گفتنی است که این دو با یکدیگر هیچ رابطه ای ندارند و در پی لطمه زدن به یکدیگر نیز نیستند؛ بنابراین موضوع شر، فتنه و امثال آن منتفی می باشد. درست است که یکپارچگی جامعه دینی مورد نظر اسلام است، اما معنای این سخن آن نیست که این آرمان از طریق یک رذیلت اخلاقی به دست آید. به نظر می رسد که هیچ ضرورتی وجود نداشته باشد و این دو اگر هم چنان سالیان دراز به همین حالت ادامه دهند، آب از آب تکان نخواهد خورد؛ پس نمی توان از طریق ضرورت، دروغ گویی در این مورد را مجاز دانست.
دو: در مثال فوق آیا این دو راضی هستند که سخنانی از قول آنان جعل و به یکدیگر منتقل شود؟ به تعبیر دیگر اگر این دو راضی نباشند کسی از قول آنان سخن جعل کند، آیا باز هم شخص مصلح مجاز است که برخلاف رضایت آنان دروغ ببافد؟
در این جا نمی توان اصل را بر رضایت دو طرف گذاشت، برعکس اصل بر عدم رضایت است، زیرا هیچ کس راضی نیست که سخنی را از پیش خود بسازند و از قول او برای دیگری نقل کنند، از این رو هرجا خواستیم دست به جعل بزنیم، باید رضایت طرف را احراز کنیم. ممکن است گفته شود که در این مورد، به دلیل ضرورت، به رضایت دو طرف نیازی نیست، اما این پاسخ قانع کننده نمی باشد، چون که هیچ ضرورتی در میان نیست و این کار تجاوز به حقوق دیگران است. ممکن است گفته شود که مصلحت اقتضا می کند که شخص مصلح دروغ ببافد. در پاسخ می گوییم که در این میان چه مصلحت مهم شرعی یا عرفی وجود دارد؟
هنگامی که دو تن عاقل و بالغ آگاهانه از یکدیگر می برند و از حق خویش استفاده می کنند، شخص سوم چه حقی دارد که این آزادی را ندیده بگیرد و بخواهد آنان را بفریبد و به دروغ آن ها را به یکدیگر بپیوندد؟ در این جا مصلحت، هیچ مفهوم مشخصی ندارد و پیش تر گفتیم که چنگ زدن به آن کمکی به ما نمی کند. وانگهی معنای این سخن آن است که شخص سوم مصلحت آن دو یا جامعه را بیش از آن ها می داند. در همین مثال فرض کنیم که آن دو دوست هر دو از فرهیختگان جامعه باشند و یکی متخصص جامعه شناسی و دیگری استاد ارتباطات باشند و علاوه بر تخصص خود، آگاهی عمومی بسیار بالایی نیز داشته باشند. فرد مصلح نیز تحصیلاتش در حد دوره ابتدایی باشد و از منزلت اجتماعی بالا و تجربه زندگی کافی نیز برخوردار نباشد. حال در این جا باز آن مصلح، مصلحت آن دو را بیش تر از خودشان تشخیص می دهد؟
اگر این باب باز شود که دیگری مصلحت آدمی را بهتر از او تشخیص می دهد، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و شالوده روابط اجتماعی از هم می پاشد، چرا که هر کس احساس می کند که مصلحت دیگری چنین اقتضا می کند، که چنان کند و خودش به جای آن دیگری تصمیم خواهد گرفت. چطور ما در مسائل حقوقی و اقتصادی و تقریبا همه عرصه های زندگی، پس از آن که شخص به سن قانونی رسید و به دلایل خاصی محجور نبود، می پذیریم که اختیاردار سرنوشت خودش باشد و در همه کارهای کوچک و بزرگ زندگی اش مستقلا تصمیم بگیرد، اما در این مورد خاص معتقدیم که مصلحت آن شخص را دیگری بهتر می داند.
شخص عاقل و بالغ می تواند مصلحت کشور خود را تشخیص دهد و در انتخابات شرکت کند و نمایندگان خود را برگزیند، به یکی رأی دهد و به دیگری رأی ندهد، اما آیا همین شخص مصلحت خود را در دوست شدن با کسی یا بریدن از کسی تشخیص نمی دهد؟ اگر در همان مثال فوق، آن دو دوست واقعا به این نتیجه رسیدند که مصلحت یا ضرورت در آن است که از یکدیگر جدا شوند، چطور شخص دیگری مصلحت دید خود را برتر از آن دو می شمارد و نظر خویش را بالاتر از رأی ایشان می داند و معتقد است که حق فریفتن آنان را دارد؟ در صورت تعارض این دو مصلحت یا ضرورت، کدام یک مقدم خواهد بود؟
ممکن است گفته شود که در قهر هیچ مصلحت و ضرورتی نیست، اما این ادعا بی دلیل است. کافی است احتمال دهیم که آن دو پس از جدایی از یکدیگر، هر یک می کوشد دوستان هم رنگ تری به دست آورد و به مطالعات تازه ای روی آورد و... لذا نمی توان قاطعانه گفت که این طرف قضیه دارای مصلحت است و آن طرف نیست. این دو دوست روزی مصلحت یا ضرورت را در آن دیده اند که با یکدیگر رابطه داشته باشند و اینکه به نتیجه دیگری رسیده اند و چون هیچ یک از این دو تصمیم برخلاف عقل و مغایر شرع نیست، تصمیم آنان محترم است و شخص سوم حق دخالت ندارد، البته اسلام بر صله رحم و پیوند اجتماعی میان مسلمانان تأکید فراوان دارد و آنان را دندانه های یک شانه و اعضای یک پیکر به شمار می آورد، از این رو جدایی را تأیید نمی کند، اما نمی توان از این امر، لزوم دروغ گویی میان مردم را برای اصلاح میان آنان نتیجه گرفت.
ممکن است گفته شود که دروغ برای اصلاح، به موردی اختصاص دارد که دو طرف قلبا به آشتی تمایل داشته باشند، به همین خاطر دروغ گفتن در این صورت مجاز است. در پاسخ می گوییم که اولا این مسئله به صورت عام مجاز دانسته شده؛ دیگر آن که در این حال، آیا خود آنان خواستار دروغ گفتن می شوند و از مصلح می خواهند که آن دروغ را بسازد و منتقل کند یا خیر؟ اگر آنان خود خواستار دروغ شده اند، دیگر چرا مصلح دروغ بگوید؟ کافی است اصل تمایل آنان را منتقل کند و زمینه آشتی را فراهم سازد. از این گذشته، مثال های نقل شده در کتاب های اخلاقی، گویای آن است که شخص مصلح می تواند مستقلا اقدام کند.
باز ممکن است قیدهایی به مسئله زده شود، اما نتیجه همه آن ها یکی است و آن این که در مثال فوق، هیچ ضرورتی برای دروغ بافی یافت نمی شود. اگر هم در پی تجدید دقیق موضوع و مورد دروغ گویی برآییم، ناگزیر خواهیم بود که از کلی گویی در این باب بپرهیزیم.
سه: گفتیم که ماهیت دروغ، یعنی فریفتن دیگری. حال در این مثال ببینیم که آیا فریفتن دیگری جایز است. دوستی، صفا و صمیمیت، امری مستحب و مستحسن است، اما دروغ گفتن رذیلت، و فریفتن مسلمان خیانت می باشد، پس چطور شخص مصلح برای امری مباح به خود اجازه می دهد که به دو طرف خیانت کند و آنان را بفریبد؟ باز ممکن است قید و بندهایی به مثال فوق زده شود، ولی نتیجه یکی است و آن این که این مورد، از مصادیق بارز فریب کاری است که روایات متعدد آن را منع می کند.
چهار: طبق قاعده زرین، آن چه را به خود نمی پسندیم، برای دیگران نیز نباید بپسندیم. امام علی علیه السلام می فرماید: اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک.(401) حال آیا اگر شخص مصلح در موقعیت یکی از آن دو دوست بود، آیا حاضر بود برای اصلاح فریب بخورد، به او دروغ بگویند و از قول او دروغ نقل کنند؟ بعید است کسی چنین نتیجه ای را بپذیرد. در موارد مشابه دیده شده که فریاد شخص به آسمان بلند شده است که من راضی نبودم و نمی خواستم و کسی حق نداشت از قول من سخنی نقل کند و... لذا غالبا شخص مصلح خود را تافته جدا بافته می نگارد و برای دیگران نسخه ای تجویز می کند که برای خود نمی پیچد.
پنج: کانت در نقد دروغ های مجاز، چنین استدلال می کرد که اگر چنین دروغ هایی به صورت عمومی درآید، آن گاه خود ویران گر خواهد بود و دیگر کارکرد خود را از دست خواهد داد. طبق این تحلیل، اگر من برای اصلاح میان دو تن دروغ بگویم، در همان حال پذیرفته ام که دیگران نیز چنین کنند و بدین ترتیب قاعده عامی به دست خواهد آمد که دروغ گفتن را در موارد اصلاح میان مردم مجاز می شمارد. این قاعده موجب بی اعتمادی مردم به یکدیگر می شود و هرگاه دو تن با یکدیگر قهر باشند و شخص سوم خبری حتی راست از یکی از آن دو به دیگری برساند، آنان باور نخواهند کرد و آن را دروغ خواهند پنداشت؛ در نتیجه این اصل موجب بی اعتمادی عمیق مردم به یکدیگر می شود و کارکرد خود را در دراز مدت از دست خواهد داد.
همین اشکال در دروغ جنگی نیز وجود داشت، اما آن جا گفتیم که عملا این بی اعتمادی وجود دارد. وانگهی، ما در پی حفظ اعتماد دشمن نیستیم. ما همواره در حال قهر و آشتی با دیگران هستیم و خبرهایی از این و آن می شنویم؛ در نتیجه هر روز صبح که از خواب بر می خیزیم، اگر شخصی آمد و به ما گفت که فلانی از استعداد و توانایی علمی شما تعریف می کرد، پیش از هر کار باید کمی فکر کنیم که آیا با فلانی آشتی هستیم یا قهریم. اگر دوستی برقرار بود، نتیجه می گیریم که این سخنان راست است و اگر قهر بودیم، اصل بر این است که خبر رسان دروغ می گوید و می خواهد با این دروغ ها ما را با یکدیگر آشتی دهد.
کم کم دامنه این بی اعتمادی گسترش خواهد یافت و دیگر سخنان ظاهرا خنثی و یا واقعا خنثی را در بر خواهد گرفت، چرا که ما اگر از دوست خود در موردی دروغ شنیدیم، احتمالا آن را تعمیم خواهیم داد و نتیجه خواهیم گرفت که دوست ما - به هر دلیلی - در موارد دیگر نیز دروغ خواهد گفت.
می بینیم که کم تر کسی حاضر است این نتایج را بپذیرد و به عنوان دروغ برای اصلاح، زمینه چنین بی اعتمادی را فراهم کند.
شش: سعدی به حق گفته است: همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال.(402) انسان ها معمولا انتقادپذیر نیستند و از رویارویی با عیب های خود می هراسند و می گریزند و هر کس را که بخواهد ضعف های آنان را آشکار کند، دشمن می دارند. حال با توجه به این نکته روان شناختی، یکی از دوستان ما که نویسندگی را دون شأن خود می داند و هرگز در این راه تلاش نکرده و آن را نیاموخته است، از سر ضرورت مقاله ای نوشته که مملو از ضعف تألیف و استدلال سست می باشد، اما خود آن را شاه کاری مسلم می شمارد و برای اظهار نظر نزد ما می آورد و صادقانه از ما می خواهد تا کاستی های نوشته اش را بیان کنیم. حال اگر به او حقیقت را بگوییم، آن را بر غرض ورزی و حسادت ما حمل می کند و میان ما به تعبیر مرحوم صدر شکر آب(403) می شود، البته راهی برای سکوت و یا کلی گویی نیست؛ یا باید راست گفت و یا دروغ، چرا که فرض مسئله این است. از سوی دیگر دروغ برای اصلاح، شامل حال خود شخص دروغ گو می شود و طبق نظر مرحوم نراقی،(404) او می تواند برای اصلاح میان خود با دیگری و یا پدید نیامدن زمینه اختلاف دروغ بگوید؛ در نتیجه از باب این که سری را که درد نمی کند نباید دستمال بست، به این دوست خود دروغ می گوییم و از مقاله اش چنان تعریف می کنیم که خود او هم دچار توهم شده و آن را باور می کند.
آیا در این جا ما کاری اخلاقی کرده ایم؟ از سویی طبق آن چه نراقی و صدر و دیگرانی گفته اند، کار ما کاملا اخلاقی و از موارد دروغ مصلحت آمیز است، اما از سوی دیگر فعلی ضد اخلاقی انجام داده ایم. آن دوست مفروض کمی خود شیفته بود، اما مقاله اش را برای داوری نزد ما آورده و صادقانه و مصرانه خواسته بود آن را درست ارزیابی کنیم؛ حال آن که ما به او خیانت کردیم و از اعتماد او سوء استفاده نمودیم. سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله را فراموش نکنیم که فرمود: کبرت خیانة أن تحدث أخاک حدیثا هو لک مصدق به و أنت به کاذب(405) رفتار ما نیز مصداق مسلم و آشکار این حدیث است و خیانتی تردیدناپذیر به دوستمان می باشد. از سوی دیگر احادیث متعددی، مومن را آینه مومن معرفی می کند؛ آینه ای که در آن عیب های خود را می بیند و آن ها را برطرف می سازد. حال اگر ما که دوست آن شخص هستیم، کاستی های نوشته اش را برطرف نکنیم و او را به عیب های کارش آگاه نسازیم، چه کسی این مهم را به عهده خواهد گرفت؟ مسلمانان موظف اند در طریق کمال یکدیگر بکوشند و به یکدیگر یاری کنند تا از پس ضعف ها و عیب های خویش برآیند، اما منطق فوق ما را بر آن می دارد که به دوست خود خیانت کنیم.
ممکن است گفته شود در صورت بیان حقیقت، دوست ما ناراحت خواهد شد و لذا از باب دفع افسد به فاسد به او دروغ می گوییم. این پاسخ قانع کننده نیست، چرا که در این جا دفع فاسد به افسد می باشد. ناراحت شدن دوست، مسئله ای احساسی است و پس از چند دقیقه برطرف می شود، اما فریفتن وی، دزدیدن خرد و تجاوز به حق مسلم او به شمار می رود. اگر هم تعارضی میان این دو باشد، تلاش در جهت پیش بردن و رشد دادن دوست، مهم تر از ناراحت کردن اوست؛ برای مثال اگر همین دوست ما خاری در پایش رفته باشد، ما می کوشیم آن را بیرون بکشیم؛ هر چند درد بکشد و ناراحت شود، چون که سلامت او را برتر از ناراحتی چند دقیقه ای اش می دانیم. همین مسئله در باب بیان حقیقت به او وجود دارد. اگر هم در عرف ما دروغ گفتن در چنین حالتی رواج بیش تری داشته باشد، خود نشانه نفوذ عمیق بیماری دروغ گویی و بی توجهی به نتایج زیان بار دراز مدت آن است. می توان این مثال را هم چنان دنبال و حالات گوناگون آن را بیان کرد، اما به نظر می رسد که چنین مسئله ای توجیه پذیر نباشد.
باری، دروغ برای اصلاح با ملاک ضرورت، پذیرفتنی به نظر نمی رسد و هیچ دلیل عقلی آن را تأیید نمی کند. برعکس، ضرورت برخلاف آن می باشد و مقتضای عقل و منطق آن است که در این حالت یا راست گفت و یا حداقل سکوت کرد. نمی توان دل خواهانه و به نام ضرورت دروغ بافت و از نتیجه آن پرهیز کرد؛ پس در این جا با مسئله ای ضابطه ناپذیر مواجه هستیم و اصل حرمت دروغ حکم می کند که از دروغ گفتن در آن مورد خاص بپرهیزیم و در پی توجیهات ناپذیرفتنی بر نیاییم. بدین ترتیب ناگزیریم که ملاک ضرورت را در این جا کنار بگذاریم و از تطبیق آن بر این مورد خودداری کنیم.
حال که از این ملاک گذشتیم، سوال این است که با روایاتی که در این باب وجود دارد و - علی رغم پاره ای اختلافات لفظی - مورد قبول است چه کنیم؟