فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 6

سید نعمت الله حسینی‏

(در کتابی که پیش رو داری)

ز آدمی آنچه بهترین اثر است - علم و تقوا و صنعت و هنر است
اینکه آدم به تاج کرمنا(1) - از خدای کریم مفتخس است
چون میان تمام زینت ها - دانش و علم زینت بشر است
ورنه انسان جاهل و بی دین - مثل انعام بلکه پست تر است (2)
پس برو کسب دین و دانش کن - گر هوای ملک ترا بسر است
بلکه بالاتر از ملک زیرا - زیر پای تو از فرشته پر است (3)
شاهد گفته های این ناچیز - در کتاب و حدیث معتبر است
در کتابی که پیش رو داری - داستان ها در این زمینه پر است
داستانهای جالب و شیرین - هر یکی بهتر از یکی دگر است
من نگویم تو خود بخوان و بگو - هر کسی را سلیقه و نظر است
سخن از زندگانی علماء - بهترین رهنمای خیر و شر است
عیب او را برادرانه بگو - که چنین هدیه به ز سیم و زر است (4)

چند مطلب قابل توجه

1 - کتاب مردان علم در میدان عمل چنانچه از اسمش پیداست شامل نکته ها و خاطره ها و داستانهای اخلاقی و عملی از رفتار و کردار شایسته و آموزنده و سازنده و سودمند علمای ربانی می باشد که ذکرش برای خواننده و گوینده و شنونده مفید و ارزنده است.
2 - داستانهای بیشتر بزرگان از دانشمندان در مجلدات متعدد و شاید در همه مجلدات و بعضیها در همه بخشهای هفتگانه این کتاب آمده است.
3 - چون زندگانی علمای الهی دارای ابعاد و مراحل گوناگونی است بنابراین هر داستانی در بخش مخصوص خود از بخشهای هفتگانه ذیل آمده است که عبارت است از:
بخش اول - در فضیلت و ارزش علم و عالم
بخش دوم - پایداری و استقامت علما در تعلیم و تعلم
بخش سوم - زهد و تقوا و ساده زیستی و اخلاص علما
بخش چهارم - مجاهده و مبارزه علما علیه ظلم و فساد
بخش پنجم - شهادت و رحلت با عزت علما
بخش ششم - مقامات و کرامات علما
بخش هفتم - تیز هوشی و لطیفه گوئی علما
4 - مطلب دیگر اینکه سعی شده است از اطاله کلام خودداری شود که هم در هزینه چاپ و هم در وقت خوانندگان عزیز صرفه جوئی شود و به همین جهت بهره برداری و نتیجه گیری و توضیح فوائد هر مطلبی و داستانی به عهده و به ذوق خواننده گرامی نهاده شده است و نویسنده هیچگونه اظهار نظری نکرده است، و ای چه بسا خواننده و گوینده محترم خود بهتر از این نویسنده قاصر بتواند مطلب را پرورش داده و بهره برداری نماید.
5 - مطلب دیگر اینکه اعلام و اسامی صاحبان داستان و ناقلان داستان به ترتیب حروف تهجی در آخرین جلد این کتاب ذکر خواهد شد، انشاء الله تعالی.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و به نستعین انه خیر معین و صلی الله علی خیر خلقه خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله اجمعین
صنما به مدح و ثنای تو - نرسیده غیر خدای تو
همه عالمی به فدای تو - چه نکو سروده برای تو
بلغ العلی بکماله
همه را رسول خدا توئی - همه خاک تیره طلا توئی
همه ذره شمس ضحی توئی - همه تار و بدر دجی توئی
کشف الدجی بجماله
همه سرخوشند ز بوی تو - همه عالم عاشق روی تو
همه چشمهاست بسوی تو - چه نکوست خلقت و خوی تو
حسنت جمیع خصاله
همه جا رسیده پیام تو - سخن خداست کلام تو
ز شه و گداست غلام تو - چو خدای گفته به نام تو
صلوا علیه و آله
تو حبیب حضرت داوری - به جهان یگانه پیمبری
به تمام خلق تو رهبری - ز هر آنچه هست توبرتری
جز حق که جل جلاله
از مؤلف

بخش اول فضیلت و شان علم و عالم