فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

در حمد و ستایش حق تعالی است

حمد وسپاس آن پروردگاری را سزاست که از ممکن غیب هویت بر حضرت اسمایی تجلی فرمود و اسمای ذاتی او به حقیقت او به حقیقت عمایی در حضرت واحدیت پیدایی نمود و جمله نعوت و صفاتیش دراحدیت غیبش صورت یکتایی گزید و نعمای وی به وجهه باطنیش کسوت یگانگی پوشید و ذات پاکی که در تسبیه تعالی فرمود و همانند گشت و در تنزیه نزدیک آمد و تجلی فرمود.
و او راست کلیدهای گنجینه های غیب اسماء و مخاتیم و مهرکرده های حقایق نعمتها، پس منزهی تو، پروردگارا که منتهی آرزوی عارفان از ذروه کمال حضرت احدیتت کوتاه گردید و پندارهای وصف کنندگان از نیل به هویت کبریایت بی بهره باز گردید... و درود بر تو باد بر پیروان و اهل بیت، او که مفاتیح ظهورند و چراغهای نورند، بل نور بر سر نورند، و هر که را خدا نوری به وی نداد (تا هدایتش کند به سوی ایشان) او را نوری نباشد (780). بویژه بر آنکه ولایت محمدی به نام او ختم کرده شد و دهش های احمدی را او گیرنده شد، آنکه به ربوبیت ظهور کرد پس از آنکه پدران او به عبودیت ظاهر گردیدند که عبودیت گوهری است که باطن آن ربوبیت است، آنکه خلیفه حق در ملک و ملکوت و وجودش گنجینه نام های خداوند پایدار لایموت گشت، امام غایب از دیده پنهان، منتظر (محبان و امیدواران ثمره و ولیده حق دوستان و حق پرستان، خدایا جانهای ما فدای او بگردان (781).

در مدح الهی است

سپاس و ثنا مخصوص خدایی است که در حجاب غیب ذات که مقام عما است جایگزین و در غیبت صفات و اسماء پرده نشین است، خدایی که باطن است و ظاهر، باطن است و با عزت جلالش در کمال خفا، ظاهر است و در پرتو نور جمالش در احتجاب، خدایی که از چشم دل اولیائش به واسطه قهاریت که یا پنهان است و در آئینه وجود خلفایش با انعکاس نورش ظاهر.
و درود و سلام براصل نوار و رازدار سر اسرار و کسی که در اقیانوس غیب هویت غوطه ور و تعین های دوئیت و جدایی او از حق تعالی (هم چون قطره ای در دریا) محو و نابود شده است. اصل اصول حقیقت خلافت است و سرشته دو دست جلال و جمال، بازگشای هر آنچه رمز احدیت است و جلوه گاه هر آنچه حقیقت الهیت، آئینه تمام نما و سراپا مجد و بزرگواری، سرور ما ابوالقاسم محمد که درودهای خداوندی بر او و بر فرزندانش باد که همچون آفتاب درخشان از فلک خلافت احمدیه سربرآورده و ماه تابان افق ولایت علویه می باشند. مخصوصاً جانشین آن حضرت که در ملک و ملکوت قائم مقام او است و در حضرت جبروت و لاهوت با حقیقت او متحد است .او ریشه درخت طوبی و حقیقت سدرة المنتهی است و در مقام او ادنی برترین رفیق آن حضرت است. روحانیون را آموزگار و انبیاء و مرسلین را یار و مددکار، امیرالمؤمنین علی که درودهای خدا و فرشتگان و پیامبران بر او باد(782).

در حمد حق تعالی و سپاس ایزد متعال است

سپاس خدای را که جلوه جمالش بر ساکنان ملک و ملکوت گسترش یافته وشعاع حسنش بر اهالی عوالم جبروت و لاهوت درخشیدن گرفته است. از غیب هویت با جمالی هر چه زیباتر جلوه گری کرد و به جز حجاب جلال برقعی نداشت وبا ظهور هرچه ظاهرتر که او راست در پس پرده غیب پنهان گردید و ظهور هرچیزی نمایش از جمال او است. در جلوه گاه های صفاتش از عین جمع ذاتش جلوه گری کرد و در لباس آیات و نشانه هایش از مقام گنج پنهانی صفاتش ظهور کرد وکلید درهای بسته غیب ارواح وشهود اشباح فقط نزد او است. پس منزه است خدایی که به بلند آسمان صعود کرد و به زمین پست هبوط نمود و او است که هم در آسمان خدا است و همه در زمین (و به مضمون روایت) اگر به پست ترین زمین فرود آید، هرآینه بر خدا فرود خواهید آمد و درود و سلام بر آن کس که کلید باب وجود و روابط در میان شاهد ومشهود است و غیب هویت را باب الابواب رادی عمایت بردوش و حضرت خمصه الهیه را حافظ است. همان کسی که در مقام قرب به فقر ذاتی خود رسید و در مقام امتثال امر او پایداری کرد. دایره وجود را سرآغاز بود و سرانجام و سلسله کمال را حقله آفرین بود وسرسلسله یعنی محمد که درود خدا بر او باد و بر فرزندان او که از جانب خدا برگزیده شده اند آنان که خداوند به وسیله ایشان درهای خیرات را گشود و با شناخت آنان خدای تعالی شناخته شد. آنانند اسباب پیوند آسمان الوهیت به زمینهای مخلوقیت و ظاهرشان آراسته به ولایت و باطنشان منور به نور نبوت و رسالت، راهنمایانی که با هدایت تکونیه در نهان و با هدایت تشریعیه در آشکار و عیان راهنمایی می کنند آنانند نشانه های کامل و انوار فروزان حق و لعنت و نفرین بر دشمنانشان باد که نمودار شیطانند و چهارپایانی هستند به هیکل انسان مخصوصاً بر اصل و ریشه درخت ناپاک نفرین بر آنان تا روزی که محشور شوند به صورتهایی که میمون ها در سیما از آنان زیباتر باشند تا به سزای کارهایی که انجام داده اند برسند....
منزه است خداوندی که از تحدید اسمی منزه و از تعین رسمی مقدس است و عالم همگی خیال اندر خیال است و ذات مقدسش حقیقتی است قائم به ذات خویش و چنین حقیقتی با خیال، امکان انکشاف ندارد(783).