فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

فصل سوم: حمد وستایش الهی

دربیان حب باریتعالی است

و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجراً عظیماً این اجر عظیم که به قلم با عظمت، عظیم مطلق وعده داده شده است، چگونه آن را با فکر ناچیز بشر می توان تحلیل کرد گویی این اجر عظیم همان حب خداوند تعالی است که در سوره مبارکه صف آمده است:
ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص محبوبیت نزد بارگاه احدی را کدام فیلسوف توانا یا عارف علمی بزرگ دانا، می تواند درک کند تا از آن سخن گوید و یا به سخن قلم درآورد؟ آیا این حب، نافله است که در نتیجه قرب به آن بنده خاکی، پابر سر ملک و ملکوت اعلا نهد وحق جل و علا با جاذبه غیبی خویش سمع وبصر و قلب او شود و آنچه بشنود یا ببیند یا ذوق عرفانی کند با سمع و بصر و قلب حق جل و علا باشد و نبیند جز به بصر حق و نشنود جز به سمع حق و نداند جز به علم حق و حجاب ها مرتفع شود و جهان را آنچه که هست مشاهده کند که: اللهم ارنی الاشیاء کما هی یا قرب فریضه است که در آن شخص و شخصیت محو شد و صعق رخ دهد وخود و خودی از میان برود و کثرت به تمام معنی رخت بربندد و نه چشمی باشد و نه گوشی و نه باطنی و نه ظاهری هو الاول و الاخر و الباطن دیگر سبیل در کار نیست و اسم و رسمی بجا نمی ماند، اینان از خانه خارج شدند و موت آنان را ادراک نمود و قدم ها و قلم ها شکسته شده است (778).

در بیان مدح رسول خدا صلی الله علیه و آله و عظمت کار آن حضرت است

صلوات و سلام خداوند بر رسول خدا، پیامبر عظیم الشأن که یک تنه قیام فرمود در مقابل بت پرستان و مستکبرین و پرچم توحید را به نفع مستضعفین به اهتزاز درآورد و از قلت عده و عدد نهراسید و با عده قلیل بدون ساز و برگ جنگی کافی و با نیروی ایمان و قدرت تصمیم بر سرکشان و ستمکاران تاخت وندای توحید را در کمتر از نیم قرن بر بزگترین معموره جهان به گوش جهانیان رسانید. قابل انکار و محتاج تذکر نیست که اسلام بزرگ، دین توحید و شکننده شرک و کفر و بت پرستی هاست، دین فطرت و رهایی بخش از قید و بندهای طبیعت و وسواس شیاطین جن و انس در نهان و ظاهر است و دین سیاست، مدن وراهنمای صراط مستقیم لاشرقیه و لاغربیه است... گردش به دور خانه خدا نشان دهنده است که به غیر از خدا، گرد دیگری نگردید و رجم و عقبات، رجم شیاطین انس و جن است (779).