فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

فصل دوم: مناجات و نیایش

خداوندا! آینه دل را به نور اخلاص روشنی بخش و زنگار شرک و دوبینی را از لوح دل پاک گردان و شاه راه سعادت و نجات را به این بیچارگان بیابان حیرت و ضلالت بنما و ما را به اخلاق کریمانه متخلق فرما و از نفحات و جلوه های خاص خود که مختص اولیاء درگاه است ما را نصیبی ده و لشکر شیطان، و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما و جنود علم و حکمت و رحمان را به جای آنها جایگزین کن و ما را با حب خود و خاصان درگاهت از این سرای درگذران و در وقت مرگ وبعد از آن با ما با رحمت خود رفتار فرما و عاقبت کار ما را با سعادت قرین کن. بحق محمد و آله الطاهرین. صلوات الله علیهم اجمعین - (585).
بارالها! شیطان دشمن بزرگی است که طمع بر انبیاء و اولیای بزرگ تو داشته و دارد. تو خودت با این بنده ضعیف گرفتار أمانی و اوهام باطله و خیالات و خرافات عاطله، همراهی کن که بتواند از عهده این دشمن قوی برآید و در این میدان جنگ با این دشمن قوی که سعادت و انسانیت مرا تهدید می کند، تو خودت با من همراهی فرما که بتوانم جنود او را از مملکت خاص تو خارج نم و دست این غاصب را از خانه مختص به تو کوتاه کنم (586).
خداوندا! دل ما را از کدورت شرک و نفاق پاک فرما و آیینه قلب ما را از زنگار حب دنیا که منشأ این همه امور است صافی فرما و با ما همراهی فرما و از ما بیچاره های هوای نفس و حب جاه وشرف، دستگیر کن، در این سفر پرخطر و این راه پرپیچ و خم و تنگ و تاریک. تویی قادر و توانای همه چیز (587).
خداوندا! تو به ما توفیق عنایت کن. تو ما را به وظایف خود آشنا کن. تو از انوار معارف خود که قلوب عرفا و اولیاء را لبریز کردی، یک نصیبی به ما عنایت فرما. تو احاطه قدرت وسلطنت خود را به ما نشان ده و نواقص ما را به ما بنما. تو معنی الحمدلله رب العالمین را به ما بیچاره های غافل که همه محامد را به خلق نسبت می دهیم بفهمان. تو قلوب ما را آشناکن به این که هیچ محمدی از مخلوق نیست، تو حقیقت مااصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک (588) را به ما بنما. تو کلمه مبارکه توحید را به قلوب قاسیه مکدره ما وارد کن. ما اهل حجاب و ظلمتیم و اهل شرک و نفاق، ما خودخواه و خودپسندیم. تو حب نفس و حب دنیا را از دل ما بیرون کن. تو ما را از خدا خواه و خداپرست کن. انک علی کل شی ء قدیر (589).
خداوندا! به تو پناه می بریم ما بیچاره ها از شر شیطان و نفس اماره. تو خودت ما را از مکائد آن هاحفظ فرما بحق محمد و آله صلی الله علیه و آله (590).
خداوندا! این نوارنیت بصیرت قلوب که اولیاء از تو خواستند و خواهش نمودند به نورانیت آن واصل به تو شدند چه بصیرتی است؟
بارالها! این حجب نور(591) که در لسان ائمه معصومین ما متداول است چیست؟
این معدن عظمت و جلال و عز قدسی و کمال چه چیزی است که غایت مقصد آن بزرگواران است و ما تا آخر از فهم علمی آن هم محرومیم تا چه رسد به ذوق آن و شهود آن؟.
خداوندا! ما که بندگان سیه روی سیه روزگاریم جز خود و خواب و بغض و شهوت از چیز دیگر اطلاع نداریم و در فکر اطلاع هم نیستیم، تو خود نظر لطفی به ما کن و ما را از این خواب بیدار و از این مستی هوشیار فرما.
پناه می برم به خدای تعالی از شر نفس سرکش که اگر عنانش لحظه ای گسیخته شود، انسان را به خاک مذلت می نشاند و به هلاکت ابد می کشاند... (592)
خداوندا! ما را از این خواب طولانی بیدار کن و از مستی و بی خودی هشیار فرما و دل ما را به نور ایمان صفا بده و به حال ما ترحم فرما. ما مرد این میدان نیستیم. تو خود ما را دستگیری نما و از چنگال شیطان و هوای نفس نجات بده. بحق اولیائک محمد و آله الطاهرین - صلوات الله علیهم اجمعین - (593).
خداوندا! ما عاجزیم از شکر نعم تو. لسان ما و همه موجودات الکن است از حمد و ثنای تو جز آنکه سر خجلت به پیش افکنیم و از بی حیایی های خویش عذر بخواهیم، چاره نداریم، ما چه هستیم که لایق رحمت های تو باشیم؟ ولی سعه رحمت وعموم نعمت تو بیش از آن است که در حوصله تقریر آید انت کما اتنیت علی نفسک (594).
خداوندا! سینه سوزناکی به ما عنایت فرما و از آتش ندامت، جذوه ندامت در قلب ما بیفکن و آن را به این آتش دنیایی بسوزان و کدورت قلبیه ما را برطرف فرما. و ما را از این عالم، بی تعبات معاصی ببر(595).
بارالها! ما معترف به تقصیر و مقر به گناهیم. نه یک قدمی در راه رضای تو برداشتیم و نه یک عباداتی و اطاعتی از روی اخلاص بجا آوردیم. تو خود با لطف عمیم و رحمت واسعه با ما رفتار فرما و چنانچه در این دنیا ستر عیوب ما فرمودی در آن عالم نیز بفرما که در آن جا نیازمندیم به ستر و غفران.
بارالها! ما را لباس هستی پوشاندی و تمام وسایل حیات و راحت ما را فوق ادراک مدرکین فراهم فرمودی و تمام طرق هدایت را به ما نمودی، تمام این عنایات برای اصلاح خود ما و بسط رحمت و نعمت بود، اکنون ما در دار کرامت تو و در پیشگاه عز و سلطنت تو آمدیم، با ذوب ثقلین،، در صورتی که ذنوب مذنبین در دستگاه تو نقصانی وارد نکرده و بر مملکت تو خللی وارد نیاورده با یک مشت خاک که در پیشگاه تو به چیزی و موجودی حساب نشود، چه می کنی جز رحمت و عنایت؟ آیا از درگاه تو جز امید رحمت، چیز دیگر متوقع است؟ (596).
خداوندا! بارالها! مادستمان از همه چیز کوتاه و خود می دانیم که ناقص و ناچیزیم و لایق درگاه تو و فراخور بارگاه قدس تو چیزی نداریم. سرتا پا نقص و عیب و ظاهر و باطن ما به لوث معاصی و مهلکات و موبقات آغشته است. ما چه هستیم که اظهار ثنای تو کنیم؟ جایی که اولیای تو گویند: افبلسانی هذا الکال اشکرک ؟ (597) و عجز و ضعف و قصور خود را اعلان کنند، ما اهل معصیت و محجوبین از ساحت کبریا چه بگوییم؟ جز اینکه با لقلقه لسان عرض کنیم رجاء مابه مراحم تو است و امید و ثقه ما به فضل و مغفرت تو است و به وجود و کرم آن ذات مقدس است. چنان چه در لسان اولیای تو وارد است (598).
خداوندا! تو مصلح عباد و دارای قلوب هستی، وجود جمیع موجودات در ید قدرت توست و قلوب بندگان در تحت نفوذ اراده تامه تو. ما مالک خود و نفع و ضرر و موت و حیات خویشتن نیستیم، تو قلوب مظلمه و دلهای با کدورت ما را به نور افاضه خود روشن فرما و مفاسد ما رابه فضل و عنایت خود اصلاح فرما و دستگیری از این ضعفای بیچاره بنما(599).
بارالها! تو از سریره بندگان آگاهی و قصور و تقصیر ما را مطلعی و ضعف و ناتوانی ما را می دانی، تو ما را به رحمت خود غرق کردی پیش از آنکه از تو سؤالی کنیم، نعمت های تو ابتدایی و تفضلهای تو بی سابقه سؤال و استمداد است، ما اکنون معترف به تقصیر خود هستیم، کفران نعم غیر متناهیه تو کردیم و خود را مستحق عذاب الیم و دخول جحیم می دانیم و پیش خود چیزی سراغ نداریم و وسیله ای در دست نداریم جز آنکه تو خود را معرفی کردی به لسان انبیاء به تفضل و ترحم و سعه جود و رحمت و ما تو را بدین صفت شناختیم بقدر استعداد خود، تو با مشتی خاک چه می کنی جز رحمت و تفضل؟ این رحمتک الواسعه ؟ این یادیک الشاملة ؟ این فضلک العمیم ؟ این کرمک یا کریم ؟ (600).
خداوندا! تو خود ما را به نور هدایتت دستگیری فرما و از این خواب سنگین بیدار فرما و به عالم غیب و نور و دار بهجت و سرور و خلوت انس و محفل خاص دعوت کن.
(الهی) ما سرگشتگان دیار جهالت و متحرین در تیه ضلالت و سرگرم های به خودی و خودپرستی که در این ظلمتکده ملک و طبیعت آمدیم و چشم بصیرت نگشودیم و جمال زیبای تو را در مرائی خرد و کلان ندیدیدم و ظهور نور تو را در اقطار سماوات و ارضین، خفاش صفت مشاهده ننمودیم و با چشم کور وقلب مهجور روزگار بسر بردیم و عمری را به نادانی وغفلت نفس شمردیم، اگر لطف بی پایان و رحمت نامتناهی سرشار تو مددی نکند و سوزی در قلب و جذوه ای در دل نیفکند و جذبه روحیه حاصل نیاید، در این تحیر تا ابد بمانیم و ره به جایی نرسانیم. ولی ما هکذا الظن بک، نعم تو ابتدایی و رحمت تو بی سابقه است.
بارالها! تفضلی فرما و دستگیری نما و ما را به انوار اجمال و جلال خود هدایت فرما و قلوب ما را به ضیاء اسماء و صفاتت روشن و منور فرما(601).
بار خدایا! که قلوب اولیاء را به نور محبت منور فرمودی و لسان عشاق جمال را از ما و من فرو بستی و دست فرومایگان خودخواه را از دامن کبریایی کوتاه کردی، ما را از این مستی غرور دنیا هشیار فرما و از خواب سنگین طبیعت بیدار و حجاب های غلیظ و پرده های ضخیم خودپسندی و خود پرستی را به اشارتی پاره کن و ما رابه محفل پاکان درگاه و مجلس قدس مخلصان خداخواه بار ده، و این دیوسیرتی و زشت خویی و درشت گویی و خود آرایی و کج نمایی رااز ما کنار فرما و حرکات و سکنات و افعال و اعمال اول و آخر و باطن و ظاهر ما رابه اخلاص و ارادت مقرون فرما.(602)
بارالها! نعم تو ابتدایی است داد حق را قابلیت شرط نیست و نوال تو غیر متناهی، باب رحمت و عنایت مفتوح است و خوان نعمت بی پایانت، مبسوط، دلی شوریده و حالی آشفته، قلبی داغدار و چشمی اشکبار، سری سودایی بی قرار و سینه ای شرحه شرحه آتش بار مرحمت فرما و خاتمه ما را به اخلاص به خودت و ارادت به خاصان درگاهت یعنی دیباچه دفتر وجود و خاتمه طومار غیب و شهود محمد و آل و اهل بیت مطهرش - صلوات الله علیه و علیهم اجمعین - به انجام برسان (603).
بارالها! من مأموریت خود را که نصیحت به ملت است به قدر توان ضعیف خود انجام دادم و تو ای خدای بزرگ لایزال خود قلب ملت ما را پیوند برادرانه عطا نما... خداوندا! ما را از شر کسانی که برخلاف مسیر اسلام دارند سیر می کنند نجات بدهد. خداوند ملت ما را از اشخاصی که برخلاف مسیر ملت دارند حرکت می کنند نجات بدهد(604)... و از خدای تبارک و تعالی می خواهم که ما را از شر دوست های جاهل و دشمن های شیطان نجات بدهد... (605) و از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همه ما را بیدار کند و همه ما را خدمتگزار این ملت و همه ما را به سعادت و سلامت، این راه را، که راه آلی آخرت و الی الله است، با سلامت طی بکنیم که در وقتی که در معرض حساب واقع می شویم حسابمان سالم باشد و آبروی ما در پیشگاه خدا و اولیای خدا نریزد(606).
خداوند ما را از خواب غفلت بیدار کند. خداوند اسلام و مسلمین را تقویت کند دست اجانب را از ممالک ما کوتاه کند این ریشه های گندیده را که می خواهند توطئه کنند خدایا قطع کن این ریشه ها را (607).
دعا کنید که ما غفلت نکنیم از خدای تبارک وتعالی غفلت نکنیم از اسلام خداوند ان شاء الله این امان را هیچ وقت از ما به خوف مبدل نفرماید خداوند ان شاءالله ما را اهل عبادت و اهل اینکه کسی را شریک خدا در هیچ چیز ندانیم قرار بدهد(608).
خداوند مارا از شر شیاطین نجات بدهد، خداوند جوانان ما را از شر این شیاطین انسی نجات دهد(609) (و) خداوند به ما قدرت تفکر بدهد (610) (و) خداوند همه ما را، همه ما را به راه راست هدایت کند(611).
خدایا!اگر ما خطارکار هستیم، اگر این آزادی را ما وسیله قرار دهیم، از برای تعدی به مظلومان ولو یک نفر باشد، تعدی به زیردستان ولو یک نفر باشد، خدایا! ما را در همین عالم عذاب کن، نگذار برسد به عالم دیگر(612).
بارالها! تو خود از این پیر ناتوان و احمد جوان دستگیری کن و عاقبت ما را ختم به خیر فرما و با رحمت واسعه خود ما را به بارگاه جلال و جمال خود راهی ده(613).
خداوندا! ما را به صراط مستقیم انسانیت هدایت فرما، و از جهل و خودپسندی و ضلالت خودبینی مبرا کن و به محفل انس ارباب عروج روحانی و مقام قدس اصحاب قلوب عرفانی بار ده وحجابهای انانیت ظلمانی و انیت نورانی را از چشم بصیرت ما برافکن تا به معراج حقیقی نماز اهل نیاز واصل گردیم و به جهات اربع ملک و ملکوت چار تکبیر زنیم و فتح باب اسرار غیبیه برما فرما و کشف استار احدیت بر ضمایر ما نما تا به مناجات اهل ولایت نایل شویم و به حلاوت ذکر ارباب هدایت فایز آییم، و تعلقات قلبیه ما را از غیر صرف و به خود مصروف دار و چشم ما را از اغیار که شیاطین راه سلوکند بپوش و به جمال جمیل خود روشنی بخش (614).
بارخدایا! ما را از این خواب گران برانگیز و از این خودخواهی و خودبینی که منشأ همه مفاسد است، نجات ده و به صراط مستقیم انسانیت هدایت فرما(615).
بارالها! ما در حجاب های ظلمانی عالم طبیعت و شرکهای بزرگ هواپرستی و خودخواهی واقعین و شیطان در رگ و پوست و خون ما تصرف دارد و سرتاپای ما در تحت سلطنت شیطان است و ما از دست این دشمن قوی جز به پناه ذات مقدس تو چاره ای نداریم، تو خود از ما دستگیری کن و قلوب ما را به خود متوجه فرما(616).
خداوندا! توجه ما به غیر از تو از روی استهزاء نیست، ما چه هستیم و که هستیم که در محضر قدس ملک الملوک علی الاطلاق استکبار و استهزاء کنیم ولی قصور ذاتی و نقص ما قلوب محجوب ما را از تو مصروف داشته و اگر عصمت و پناه تو نباشد، ما در شقاوت خود تا ازل باقی هستیم و راه نجاتی نداریم.
بارالها! ما چه هستیم، داوود نبی علیه السلام عرض کرد اگر عصمت تو نباشد، عصیان تو را خواهم کرد (617)!
بارالها! پایان کار ما را به سعادت مقرون فرما و سرانجام رشته معرفت و خداخواهی را به دست ما بده و دست تطاوال دیو رجیم و شیطان را از قلب ما کوتاه فرما و جذوه ای از آتش محبت خود در دل ما افکن تا جذبه ای حاصل آید و خرمن خودی و خودپرستی ما را به نور نار عشقت بسوزان تا جز تو نبینیم و نخواهیم و جز سکوی تو بار قلوب را نیندازیم(618).
محبوبا! اکنون که از تو دوریم و از جمال جمیلت مهجور، مگر آنکه دست کریمانه ات تصریفی کند و حجاب های ضخیم را از میان بردارد تا در بقیه عمر جبران ماسبق گردد(619).
پروردگارا! ماسرگشتگان دیار جهالت و متحیرین در تیه ضلالت و سرگرمهای به خودی و خودپرستی که در این ظلمت کده ملک و طبیعت آمدیم و چشم بصیرت نگشودیم و جمال زیبای تو را در مرائی خرد و کلان ندیدیم و ظهور نور تو در اقطار سماوات و ارضین، خفاش صفت مشاهده ننمودیم و با چشم کور وقلب مهجور روزگار بسر بردیم و عمری را به نادانی و غفلت نفس شمردیم اگر لطف بی پایان و رحمت نامتناهی سرشار تو مددی نکند و سوزی در قلب و جذوه ای در دل نیفکند و جذبه روحیه حاصل نیاید، در این تحیر تا ابد بمانیم و ره به جایی نرسانیم. ولی ما هکذاالظن بک (620) نعم تو ابتدایی و رحمت تو بی سابقه است.
بارالها! تفضلی فرما و دستگیری نما و ما را به انوارجمال و جلال خود هدایت فرما و قلوب ما را به ضیاء اسماء و صفاتت روشن و منور فرما (621).
از خداوند تعالی توفیق و تأیید همه راخواستار و امید است که خداوند تعالی همه را از شرور، خصوصاً در آلودگی به دنیا و زخارف آن محفوظ نگهدارد(622).
خداوندا! بر ما بندگان ناچیز سرتاپا گناه ببخشا و رحمت واسعه خود را از ما دریغ نفرما هرچند نالایق هستیم لکن مخلوق تو هستیم(623).
خداوندا! زبان ما را از بیهوده گفتن و جدال و لغو و دروغ حفظ فرما. خداوندا! قلوب ما را به نور اسلام و روحانیت روشن فرما. خداوندا، گوش شنوا عنایت فرما به سلاطین دول اسلام به رؤسای جمهور دول اسلامی به نمایندگان مجلسین دول اسلامی به نخست وزیران و وزراء دول اسلامی به رؤسای دانشگاه های دول اسلامی به کارفرمایان و کارمندان دول اسلامی، خداوند آنها را قرار بده من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه... (624).
خداوندا! عظمت اسلام و مسلمین و علمای اسلام را روزافزون فرما...(625) از خداوند تعالی عظمت اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامی و شوکت و بزرگی پیروان قرآن کریم را خواستارم...(626) خداوند تعالی اسلام و مسلمین را در پناه خود و قرآن حفظ فرماید (627).
از خدای تبارک و تعالی درخواست دارم خداوند تمام مراجع اسلام را در ضل حمایت خودش حفظ کند، سایه تمام مراجع اسلام را بر سر مسلمین و بر سر همه ما مستدام بدارد، دیانت اسلام را تقویت کند، دست اشخاصی که به استقلال مملکت ما به اقتصاد مملت ما خیانت می کنند، قطع کند(628).
خداوندا! بیدار کن اینها را، خداوندا دشمنان اسلام را ذلیل کن، خداوندا سران ممالک اسلامی را به وظایف خودشان آشنا کن، خداوندا، دست استعمار را قطع کن، خداوندا دست کسانی که از طرق استعمار می خواهند این مملکت را ببرند، قطع کن (629).
خداوندا! امور مسلمین را اصلاح کن، خداوندا دیانت مقدسه اسلام را عظمت به آن عنایت فرما، خدایا اشخاصی که خیانت می کنند به این آب و مملکت خیانت می کنند به اسلام خیانت می کنند به قرآن آنها را نابود کن(630).
از خداوند متعال قطع ایادی اجانب و عمال آن ها و توفیق تأیید کسانی که که درراه اهداف عالیه قرآن کریم و اسلام عزیز همت گماشته و مردانه قیام کرده اند خواستارم(631)... و از خداوند تعالی مسألت می نماید که موجب تنبه و بیداری مسلمین را فراهم فرماید و دفع شر اعداء اسلام را از بلاد مسلمین بفرماید (632).
خداوندا! ما را از غیر خودت منصرف فرما، حب دنیا را از قلب ما بیرون کن، اخلاق نیک ما را در ما پابرجا کن، ما را در پناه امیرالمؤمنین علیه السلام از هر بدی نگه دار، ما را نسبت به اسلام و مسلمین خدمتگزار قرار بده، ما را نسبت به علمای اسلام قدردان قرار بده، علمای اسلام را در هر جا هستند حفظ بفرما، اسلام را سرمشق و مقدم بر همه کلمات قرار بده اللهم اعظم کلمة الاسلام (633).
خدایا!ترا به اولیائت، اسلام را عظیم کن، عظمت بده، ما را ازخواب غفلت بیدار کن همه جناح های ما را به هم متصل کن، اتفاق کلمه به ما عنایت کن...(634) از خداوند متعال استمداد کنید انه ولی التوفیق (635) از خداوند اصلاح حال مسلمین و خصوص حوزه های دینیه و بیداری آنها را خواهانم (636)... از خداوند تعالی اصلاح حال مسلمین و نجات کشورهای اسلامی را از دست اجانب چپ و راست مسألت می نمایم(637)... از خداوند متعال حضرت مسلمین و خذلان اسرائیل و عمال سیاه آن را خواستارم (638).
از خداوند متعال عظمت اسلام را که کفیل وحید عدالت و استقلال و مدافع حقیقی مظلومان است خواستارم و ملت ایران خصوصاً جوانان متدین برومندش را به خدای متعال می سپارم (639). خداوند تبارک وتعالی این قضیه را (قیام مردمی علیه شاه) به صلاح مسلمین و به صلاح مذهب ختم بفرماید(640).
خداوند! همه شما را با عزت و سلامت و سعادت، با ایمان کامل، با تربیت وفرهنگ صحیح قرین کند(641) خداوند تعالی به ملت ما شجاعت عنایت کند(642) (و) خدای تبارک و تعالی به ما توفیق دهد و عنایت کند که ما بتوانیم به وظایف دینیه خودمان به وظایف انسانیه خودمان عمل بکنیم (643).
بارالها! احمد را نزد خود محمود و فاطی را مفطوم و حسن را احسن فرما و یاسر را به یسر برسان و این خانواده منتسب به اهل بیت عصمت علیهم السلام را با عنایات خاصه خود تربیت کن و از شر شیاطین درونی و برونی حفظ فرما و سعادت دارین را به آنان عطا فرما(644).
بارالها! ما را و این خانمان را و خانواده های مربوط به مارا از آفات شیطانی نجات مرحمت فرما و ما را از کسانی که آزار مسلمانان به زبان و عمل خود نموده اند، قرار مده (645).
خداوند متعال! اسلام ومسلمین و کشورهای اسلامی را از شر اجانب حفظ فرماید، دست استعمار و خائنین به اسلام را از بلاد اسلامی و حوزه های علمیه کوتاه کند، علماء اسلام و مراجع عظام را در دفاع از قوانین مقدسه قرآن کریم و پیشبرد آرمان های اسلامی موفق و مؤید بدارد، روحانیون اسلام را به وظایف سنگین و مسؤولیت های خطیر آنان در عصر کنونی آگاه و آشنا سازد، حوزه های علمیه و مراکز روحانیت را از دستبرد و نفوذ دشمنان اسلام و ایادی استعمار مصون و حفظ بدارد، به نسل جوان جوان روحانی و دانشگاهی و به عموم مسلمانان توفیق خودسازی، تهذیب و تزکیه نفس عنایت فرماید. ملت اسلام را از خواب غفلت، سستی و رخوت و جمود فکری برهاند تا با الهام از تعالیم نورانی و انقلابی قرآن به خود آیند، بپاخیزند و در سایه اتحاد و یگانگی دست استعمار دشمنان دیرینه اسلام را از کشورهای اسلامی قطع نمایند و به آزادی، استقلال و مجد و عظمت از دسته رفته خود نایل گردند. ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا و تقبل دعاء ... (646).
بارالها! دست ستمگران را از بلاد مسلمین کوتاه کن، خیانتکاران به اسلام و ممالک اسلامی را ریشه کن فرما. سران دولت های اسلام را از این خواب گران بیدار کن تا در مصالح ملت ها کوشش کنند و از تفرقه ها و سودجویی های شخصی دست بردارند، نسل جوان و دانشجویان دینی و دانشگاهی را توفیق عنایت فرما تا در راه اهداف مقدسه اسلام بپاخیزند، و با صف واحد در راه خلاص از چنگال استعمار و عمال خبیث آن و دفاع از کشورهای اسلامی اشتراک مساعی کنند. فقها و دانشمندان را موفق کن که در هدایت و روشن کردن افکار جامعه کوشا باشند و اهداف مقدسه اسلام را به مسلمین خصوصاً به نسل جوان برسانند و در برقراری حکومت اسلامی مجاهدت کنند(647).
بارالها! ترا به پنج زبان حمد و سپاس می گوییم و در عین جمع وجود برای آن بخشش ها و دهش ها که نمودار گشته در غیب و شهود از تو یاری می جوییم و به تو پناهنده می شویم. از بدی وسوسه کننده دیو مردم که رهزن طریق مردمی است و رهبر یاران خویش به سوی ژرفچاه مغاک عالم طبع تیره وعدنی پس، بارالها ما را به صراط مستقیم راهبر باش، بدان صراطی که برزخیت کبرا و مقام احدیت جمع اسمای حسناتست و درود فرست برآنکه خاستگاه پیدایش و نمایانی است و نقطه غایت و پایانی، صورت و مایه هستی و بقاست، و مادیت نخستین و برزخیت کبراست، آنکه نزدیک گردید، و از تعنیات یکسره وارهید، پس فروتر آمد چنانکه خود را نزدیک نمود به قرب قاب دو قوس وجود و تمام دایره غیب و شهود بل باز هم نزدیکتر که آن عین حضرت عماست بلکه چون نیک بنگری حضرتی نه آنجاست: (عنقا شکار کس نشود دام باز گیر) (648).
بارالها! (در دنیا و آخرت نیکویی نصیب ما بگردان و از عذاب آتش نگاهمان دار) و ما را با نیکان برانگیزان و از آمیزش با اشرار محفوظ بدار به حق محمد و پیروان و نزدیکان او...(649).
خداوندا! بحق اصحاب پنج گانه کساء احمد و فاطی و حسن و رضا (یاسر) و علی را که از دودمان رسول گرامی و وصی اویند و به این افتخار می کنم و می کنند، از شرور شیطانی و هواهای نفسانی مصون دار (650).
خداوندا! بر ما بندگان ناچیز سرتا پا گناه ببخشا و رحمت واسعه خود را از ما دریغ فرما هرچند نالایق هستیم لکن مخلوق تو هستیم(651).
خداوندا! همه چیز تویی و غیر از تو همه هیچ
خداوندا! تو عزیزی وغیر از تو همه ذلیل
خداوندا! تو غنی ای و غیر از تو همه فقیر (652).
خداوند! همه را از شر نفس اماره و شر دشمنان محافظت فرماید و به همه شرح صدر و تدبیر در امور و اخلاص درعمل و ایثار در خدمت به خلق مرحمت کند(653).
خداوندا! ارزش خدمتگزاری به دین خود و به مردم را در دل و دیدگان ما افزون و جاودان نما انک ولی النعم (654).
خداوند، همه ما را از شر شیطان نگه دارد و خداوند همه ما را قدرت این بدهد که با خودمان جنگ کنیم و با باطن خودمان ستیزه کنیم و اصلاح کنیم خودمان را (655).
بارالها! تو واقفی بر اسرار و غیر تو تو چه تواند و چه سان از عهده شکر نعمت هایی که به ملت عزیز ما عطا فرموده ای بدر آید... پس تو که شکور و غفوری به همه آنان، از الطاف خفیه خود مرحمتی فرما و دری از معارف الهیه بر روی همگان بگشا(656)... من دعا می کنم از خدای متعال می خواهم که خداوند ما رابیدار کند... و ما را آشنا کند به وظایف همین عالم و به وظایف عالم های دیگر و ما را از این ضیافت، یک حظی به قدرت خودش عنایت کند(657).
خداوندا! بر ما منت بنه و انقلاب اسلامی ما را مقدمه فرو ریختن کاخ های ستم جباران و افول ستاره عمر متجاوزان در سراسر جهان گردان(658).
خداوندا! این نعمت های بزرگ را از ما و ملت ما نگیر. خداوندا! ما را به ارزش برکات خود بیشتر آشنا فرما. خداوندا! بر بندگی ما و خلوص ما و اظهار عجز و ذلت ما در برابر خودت بیفزا. خداوندا! به ما توکل و صبر و مقاومت و رضا و توفیق جلب عنایت خود کرامت فرما و در مسیر خدمت به بندگانت ما را تا مرز قربانی خود و فرزندان و هستی مان همراهی و مدد نما(659).
خداوندا! باطن دلهای معتقدان به دین رسول اکرم صلی الله علیه و آله را تنها از رضایت خود لبریز گردان انک مجید الدعوات .
خداوندا! اگر هیچ کس نداند تو خود می دانی که ما برای برپایی دین تو قیام کرده ایم و برای برپایی عدل وداد در پیروی از رسول تو در مقابل شرق و غرب ایستاده ایم و در پیمودن این راه لحظه ای درنگ نمی کنیم.
خداوندا! تو می دانی که فرزندان این سرزمین در کنار پدران و مادران خود برای عزت دین تو به شهادت می رسند و با لبی خندان و دلی پر از شوق و امید به جوار رحمت بی انتهای تو بال و پر می کشند.
خداوندا! تو می دانی که امت رسول تو در این مملکت مواجه باهمه توطئه هاست و ایادی شیطان در داخل و خارج او را آرام نمی گذارند و تلاش ها هر روز برای در تنگنا و مضیقه قرار دادن این ملت در امور اقتصاد فزون تر می شود.
خداوندا! تو میدانی مردم ما مشکلات را به جان و دل خریده اند و از هیچ کس غیر تو ترس و بیم ندارند و تمام زجرها و دردها را تحمل می کنند. همه پیروزی ها را از آن تو و به عنایت تو می دانند.پس ما را به عنایت دوباره خود همراهی نما و دل های ملت ما را به نصر و پیروزی خود امیدوارتر ساز و رزمندگان جبهه ما را به مدد غیبی و جنود مخفی خود غالب و پیروز گردان و توان و صبر و استقامت ما را در تحمل سختی ها و مشکلات افزون نما و نعمت رضایت در شکست و پیروزی را به ما ارزانی فرما و دل مردم ما را که برای دین تو شهید، مفقود و مجروح واسیر داده اند و سختی هجران عزیزان را به عشق لقاء و رضای تو تحمل کرده اند، شادمان فرما و همه ما را در مسیر بندگی خود عاشق و دردآشنا فرما و شهیدان ما را از کوثر زلال ولایت خود و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدی علیهم السلام سیراب نما و انقلاب اسلامی ما را به انقلاب مصلح کل متصل فرماو انک ولی النعم (660).
بارالها! این وصف مجاهدان فی سبیل الله و اجر عظیم آنان است که در صحنه های کارزار با دشمنان تو و دشمنان رسول معظم تو و دشمنان قرآن کریم تو، به شهادت رسیده اند یا در این راه پیروز گردیده اند و تو خود شاهدی که در این سال ما جانبازان و مهاجران و مجاهدانی داشتیم که به سوی تو و به سوی خانه امن تو که از صدر خلقت تا کنون مأمن هر موجودی بوده است هجرت کردند(661).
خداوندا! امروز تمام قدرت ها و ابرقدرتها مصمم شده اند تا ریشه اسلام ناب رسول گرامی مان صلی الله علیه و آله را قطع کنند.
بارالها! امروز صدامیان با کینه ای که از دین تو دارند، دست در دست تمامی شیاطین جهان داده اند تا صدای اسلام محمدی را خاموش سازند. از تو می خواهم تا ما را در راهت صبورتر و شکیبایی خانواده های عزیز و بزرگوار شهدا، جانبازان مفقودین و اسرامان را بیشتر گردانی.
پروردگارا! شهدای ما را به سیدالشهدا علیه السلام محشور فرما و جانبازان عزیز و مقتدر انقلاب اسلامی خودت را شفا عنایت فرما. اسرا و مفقودین ما را هرچه زودتر به اوطانشان بازگردان.
خداوندا! به تمام ملت های اسلامی خصوصاً ملت شجاع و حماسه ساز ایران تحمل بیشتر فشارهای نظامی استکبار از زمین و دریا و هوا و فشارهای اقتصادی و سیاسی روزافزون کانون های فساد را عنایت فرما(662).
خداوندا! ماگرفتار هستیم، گرفتار در دست خودمان هستیم، گرفتار به نفوس خودمان هستیم و گرفتار به نفوس خبیثه ای که بر ضد اسلام و مسلمین عمل می کند، ما را و همه ما را از این گرفتاری نجات بده.
خداوندا! تو فرمودی که ما دعا کنیم و تو استجابت کنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و... و امیدواریم خداوند رحمتش را بر ما نازل کند و ما را از جمله رحمت شدگان حساب کند و ما را هدایت کند، به صراط مستقیم آن طوری که فرموده است و ما را از ضالین و مغضوبین قرار ندهد. ان شاءالله (663).
خداوندا! اینها بندگان تو هستند، اینهادر حضور تو هستند، اینها برای اسلام تو خدمت می کنند، اینها برا شکستن کفار جانفشانی می کنند.
خداوندا! تو تأییدشان کن، حفظشان کن، سلامتشان بدار، عاقبت همه را ختم به خیر کن (664).
خداوندا! این دفتر وکتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم کن.
خداوندا! کشور ما را و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش.
خداوندا! تو می دانی که ما سرسازش با کفر را نداریم.
خداوندا! تو می دانی که استکبار و آمریکای جهانخوار گل های باغ رسالت تو را پرپر نمودند.
خداوندا! در جهان ظلم و ستم بیداد همه تکیه گاه ما تویی و ما تنهای تنهاییم و غیر از تو کسی را نمی شناسیم و غیر از تو نخواسته ایم که کسی را بشناسیم، ما را یاری کن که تو بهترین یاری کنندگانی.
خداوندا! تلخی این روزها را به شیرینی فرج حضرت بقیةالله -ارواحنا لتراب مقده الفداء - و رسیدن به خودت جبران فرما.
خداوندا! از تو می خواهیم آنچه مصلحت اسلام و مسلمین است را برای ما مقدر فرمایی. انک قریب مجید (665).
از خداوند متعال در این ماه پربرکت شعبان المعظم که شاهد ولادت با سعادت منجی بشر و عدالت گستر شرق وغرب و فریادرس مظلومان و مستضعفان جهان حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء بوده است عاجزانه خواستارم که نمایندگان و قاطبه ملت مظلوم ایران در مسؤولیت هایی که در این عصر پرآشوب و فتنه زا که می توان گفت حکومت جنگل بر آن غلبه دارد به دوش گرفته اند، به طور شایسته از عهده برآیند و در این جهاد بزرگ موفق شوند و با افتخار و سرافرازی به محضر مبارک حق تعالی وارد شوند...(666).
بارالها! ما گرچه محجوبیم و در سلاسل جهنم نفس مقید، تو به وسیله اولیائت دست ما گیر و ما را از خود و شر خود برهان تا جز تو نبینیم و جز از تو خوف نداشته باشیم و امید به کس نبندیم(667).
خدایا! ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هر چه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف می کنیم نادانیم. تو بر ما ببخش. تو ما رابه این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که که با رضایت تو وارد بشویم دراو.
خدایا! تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی اسلام، این ایران راتو تقویت کن(668).
و از خدا می خواهیم که با ما با لطف و عنایات خودش رفتار کند، به ما رحم کند و ما را از این گردابی که در آن مبتلا هستیم و آن گرداب خودمان هست، اعمال خودمان هست، ما را نجات بدهد(669).
خداوند همه ما را بیدار کند... و دین و دنیای همه ما را حفظ کند(670).
خداوندا! ما هیچیم، هیچ، و هرچه هست از تو و به سوی توست، ما به قدرت مطلق تو امیداوریم و از تو استمداد می کنیم اگر تو با مایی شکست و پیروزی را به پشیزی نمی شناسیم. تو خود یار این ملت و این جوانان مخلص باش و رحمت خود را بر این شهیدان جاوید نثار فرما.
و جانبازان این شهیدان زنده را شفا و اخلاص و اجر عنایت فرما.
و به بازماندگان آنان و خاندان و پرستاران اینان صبر و جزای خیر مرحمت فرما.
و اسرا و مفقودین ما را صحت و استقامت ونجات بده.
و رزمندگان عظیم الشأن این، پشتوانه های جمهوری اسلامی را پیروزی و قدرت و شجاعت بیشتر لطف فرما.
و به ملت شریف ایران هرچه بیشتر استقامت ومقامت و صبر و بردباری در راه پیشبرد مقاصد اسلام عنایت فرما.
و بین ملت های اسلامی توحید کلمه ایجاد فرما.
و دولت های اسلامی را از خواب گران بیدار نما.
و عظمت اسلام را به اوج خود برسان.
و دست ستمکاران و مفسدان و ماجراجویان را از اسلام وجمهوری اسلامی ایران قطع فرما.
وطمع طمعکاران را به ناکامی برسان و کید آنان را به خودشان برگردان، و صلوات بی پایان خود را به انبیاء معظم بویژه اشرف و خاتم آنان صلی الله علیه و آله نثار فرما، و درود بی پایان به ائمه معصومین سیما خاتمهم و غائبهم بقیةالله علیه السلام بفرست، و ما را از شر شیطان و نفس اماره نجات مرحمت فرما(671).
بارالها! از الطاف بیکران تو شکرگزاریم، گرچه شکر ما و همه موجودات در مقابل نعمت های بی انتهای تو ناچیز است.
خداوندا! اگر عنایات تو نبود، ما قدمی به سوی پیروزی نمی توانستیم برداریم، هرچه هست از توست و همه قدرتها شیران علم (672) هستند(673) ما کوردلان را از خودخواهی و خودبینی حفظ و اسلام عزیز را تو خود قوت وعظمت بده.
خداوند همه این دردها را شفا بدهد و امیدوارم که همه موفق بشویم به علم کردن به رضای خدا وخداوند این اسلام را، جمهوری اسلامی را نگه دارد و ما را موفق کند به لقای جمال مبارک امام زمان علیه السلام موفق بشویم(674).
امیدوارم که خداوند ما را موفق فرماید که تابع دستورات او باشیم (675) و خداوند همه ما را تابع احکام اسلام قرار بدهد(676).
بارالها! بنده ناچیز تو از کشوری مظلوم با جمعیت ناچیز حیث عدد و همه چیز و زنده به عنایات تو، ناله مظلومانه خود را - به مقدار ناچیز خود - به ملت های مسلمان و مظلومان جهان رساندم و فریاد یا للمسلمین! به داد اسلام برسید را ابلاغ نمودم و تا الطاف و عنایات تو نباشد، هیچ گره ای باز نشود و هیچ دردی دوا نشود.
تو خود با رحمت واسعه خود به مسلمین نظر فرما.
و همه ما را از قید خود و خودیت وعبودیت بت ها، خصوصاً بت نفس نجات بده!
و شر ستمکاران را از سر مظلوما جهان بویژه مسلمان برکن!
و مسلمانان را به خود آور!
و دولتهای کشورهای اسلامی را جرأت و شجاعت عنایت فرما! که با داشتن آن مقدار عده و عده در دست داشتن شریان حیاتی غرب وشرق، تن به ذلت و اسارت اجانب ندهد و با ملت های خود هم صدا شوند، به امید پیروزی رزمندگان و مبارزان اسلام در سراسر گیتی بر کفر جهانی (677).
خداوند مه ملت های اسلامی را حفظ کند و به وظایف خودشان آشنا کند و ما را هم به وظایف خودمان آشنا کند که در این چند روزی که داریم آن طرف می رویم لااقل توجه به آنجا باشد اخلاد الی الارض نباشد(678).
خداوند همه ما را به طریق انسانیت هدایت فرماید... از خداوند متعال مدد می خواهیم که همه ما را حفظ نماید، خصوصاً از شیطان نفس که مادر بتهاست(679).
خداوند به همه توفیق بدهد که راه مستقیم الهی را به پذیرش بگیرند و به این راه مستقیم پیش برویم(680).
و امیدواریم که اسلام ما را قبول کند به این که مسلمان هستیم و پیغمبر اکرم در این روز، روز مبارک ما را بپذیرد و حضرت صادق علیه السلام ما را قبول کند(681).
بارالها! این کشور، وابسته به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامی او است و کشور حضت بقیة الله ارواحنالمقدمه الفداء است. به حرمت آنان در بارگاه قدس تو، عنایات خود را مستمدم بدار... و اخلاص و عز بندگی خود را به ما عنایت فرما! و صلوات بی پایان بر انبیای عظام، خصوصاً سید آنان و به اولیای معظم بویژه خاتم آنان روحی فداه نثار فرما! و ما را از شر شیطان و نفس اماره نجات بده. انک ولی النعم (682).
خدایا! ما را در این سال نو از این حالیکه داریم عوض کن، ما گرفتار هواهای نفسانی هستیم و تو می دانی و تو می توانی ما را نجات بدهی.
خداوندا! این پیروزی های چشمگیری که برای ما و ملت ما و برای اسلام حاصل شده است طوری کن که در قلوب ما تأثیر سوء نگذارد و ما را مغرور نکند، ما را از آن راهی که انبیاء علیهم السلام داشتند، منحرف نکند(683).
خداوندا! اینها را پیروز کن! ما را در جهاد نفس پیروز کن! همه ما را در جهاد نفس پیروز کن! ما را به تکالیف خودمان آشنا کن! ما را به وظایف که با این ملت داریم آشنا کن! خدمت ما را پیش خودت به اینها، خدمت به تو است، این را بپذیر! دین و دنیای ما را حفظ کن(684)!...
خدایا! دل های اینهایی که مخالف با این جمهوری اسلامی هستند، این دلهای اینها را برگردان! تو مقلب القلوب هستی، اینها را برگردان که آدم بشوند، توجه داشته باشند، (اینهایی که کنار نشستند و جوان ها این طور پرپر می شوند و آنها یا شادی می کنند یا بی تفاوت هستند) دلهای اینها را برگردان به یک دلهای سالمی و این حجاب ها را از پیش چشم همه ما بردار،
و ما را موفق که در تعقیب مسائل الهی کندی نکنیم،
قلب ما به نور معرفت تو روشن بشود قلب همه ملت ما به نور معرفت تو روشن بشود.
خدایا! این الاشیاء کما هی (685).
خداوندا! ملت عزیز ما را به شرف استقامت، پیروزی ظاهر و باطن نایل فرما...
و سلام و صلوات خود را بر صاحب امر و وارث ارض حضرت بقیةالله الاعظم روحی فداه نثار فرما! (686).
خداوندا! به همه ما توفیق خدمت و اخلاص عنایت فرماید و این گوهرهای گرانبها را از کید و وسوسه های شیطان محافظت کند ان ربی قریب مجیب (687)
بارالها! من تکلیف فعلی خودم را ادا کردم اللهم قد بلغت و اگر زنده ماندم تکلیف بعدی خود را به خواست خداوند ادا خواهم کرد. خداوندا! قرآن کریم و ناموس مسلمین را از شر اجانب نجات بده(688).
بارالها! احمد و تبارش و متعلقاتش، که از بندگان تو و تبار رسول اکرمند، اینان را در دنیا و آخرت سعادتمند فرما و دست شیطان رجیم را از آسیب به آنها کوتاه فرما.
خداوندا! ما ضعیف و ناتوانیم وعقب افتاده از قافله سالکان، تو خود از ما دستگیری فرما(689).
بارالها! ما را مهاجر الی الله ورسوله قرار ده و به فنا برسان و فاطی و احمد را توفیق خدمت عنایت کن و به سعادت برسان
خداوندا! قدم سیر ما از وصول به بارگاه قدس تو کوتاه است و دست مطلب ما از دامن انس تو قاصر، حجاب های شهوت و غفلت بصیرت ما را از جمال جمیل تو محجوب کرده، و پرده های غلیظ حب دنیا و شیطنت، قلوب ما را از توجه به عز جلال تو مهجور نموده، راه آخرت باریک و طریق انسانیت حدید و ما بیچاره ها چون عنکبوتان در فکر قدید، متحیرانی هستیم که چون کرم ابریشم از سلسله های شهوات و آمال برخود تنیده و یکسره از عالم غیب و محفل انس چشم بریده، جز آنکه از بارقه الهیه چشم ما را روشنی بخشی و از جذوه غیبیه ما را از خود بی خود فرمایی(690).
خداوند ما را از اهل دعا و اهل ذکر و اهل قرآن قرار دهد(691).
خداوندا! تو خود حال ضعیف و بیچارگی ما را آگاهی، می دانی که ما بی دستگیری ذات مقدس تو، از دست دشمنی به این قوت و قدرت که طمع به انبیاء عظام و کمل اولیاء والا مقام، بسته، راه گریزی نداریم و اگر بارقه لطف و رحمت تو نباشد، ما را این دشمن قوی پنجه به خاک هلاکت افکند و به تیه، (692)ظلمت و شقاوت گرفتار کند، تو را به ضلالت و افتادگان بیابان غوایت (693)دستگیری و قلوب ما را از غل و غش و شرک و شک پاک فرما، انک ولی الهدایة (694).
خدایا! این چه بیتوته است (695) که در دارالخلوت انس محمد صلی الله علیه و آله را با تو بوده و این چه طعام و شراب است که با دست خود این موجود شریف را چشاندی و از همه عوالم وارهاندی. آن سرور را رسد که فرماید: لی مع الله وقت لایسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل (696). آیا این وقت از اوقات عالم دنیا و آخرت است؟ یا وقت خلوتگاه قاب قوسین و طرح الکونین است؟ چهل روز موسی کلیم صوم موسوی گرفت و به میقات حق نایل شدو خدا فرمود: تم میقات ربه اربعین لیلة (697) با این وصف به میقات محمدی نرسید و با وقت احمدی تناسب پیدا نکرد. به موسی علیه السلام در میعادگاه فاخلع نعلیک (698)خطاب رسید و آن را به محبت اهل تفسیر کرد و به رسول ختمی امر به حب علی شد در قلب از این سر جذوه ای است که دم از او نزم، تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل (699).
بارالها! از لذت مناجات و حلاوت مخاطبان خود ما را نصیبی عنایت فرما و ما را در زمره ذاکران و جرگه منقطعان به عز قدس خود قرار ده و دل مرده ما را حیاتی جاویدان بخش و از دیگران منقطع و به خود متوجه فرما. انک ولی الفضل و الانعام (700).
بارالها! ما از مقامات اولیاءو مدارج اصفیاء و کمال مخلصین و سلوک سالکین، حظی جز الفاظی چند نداریم و از جمع مقامات به قیل و قال قناعت نمودیم که نه از آن کیفیتی حاصل شود نه حال (701).
بار خدایا! حب دنیا و تعلقات آن ما را از بارگاه قدس و محفل انس تو محجوب نموده، مگر تو با لطف خفی خود از ما افتادگان دستگیری فرمایی و جبران ماسبق را فرمایی تا بلکه از خواب غفلت انگیخته شده راهی به محضر قدس پیدا کنیم(702).
بار خداوندا! که ما بندگان ضعیف را بی سابقه خدمت و طاعتی، یا احتیاج به بندگی و عبادتی با تفضل و عنایت و محض رحمت و کرامت لباس هستی پوشانیدی و به انواع نعمت های روحانی و جسمانی و اصناف رحمت های باطنی وظاهری مفتخر فرمودی، بی آنکه از نبود ما خللی در قدرت و قوت تو راه یابد یا از بود ما به عظمت و حشمت تو چیزی افزاید، اکنون که سرچشمه رحمانیت تو جوشید و چشم خورشید جمال جمیل تو درخشید و ما را به بحار رحمت مستغرق و به انوار جمال منور فرمود، نقایص و خیطئات و گناهان و تقصیرات ما را نیز به نور توفیق باطنی و دستگیری و هدایت سری جبران فرما و دل سرتاپا تعلق ما را از تعلقات دنیاویه برهان و به تعلق به عز قدس خود آراسته نما(703).
بارالها! از طاعت ما ناچیزان بسطی در ملک تو حاصل نشود و از سرپیچی ما نقصی در مملکتت راه نیابد و از عذاب و شکنجه گناهکاران نفعی به تو عاید نگردد و از بخشش و رحمت افتادگان نقصانی در قدرت تو حاصل نشود عین ثابت خطاکاران طالب رحمت است و فطرت ناقصان طلبکار تمامیتت تو خود با لطف عمیم با ما رفتار فرما و به سوء استعداد ما نظر نفرما(704).
ای خدایی که مردگان را از گورها برانگیزی، و ای آن که به روز رستاخیر، برخاستن مردمان به فرمان تو است! دلهای ما را از این کهنه قبرستان برانگیزان و بار ما را از این کوره ده، سرزمین ستم بربند، تا در نشئه قلبی، انوار معرفت را مشاهده کنیم و گوش دل ما سروش های پیامبرت را در آن نشئه بشنود، باشد که بهره ما از نبوت آن نباشد که با گفتن شهادت به زبان، خون و مال خود را محفوظ داشته و از عمل کردن به احکام او مقصود ما فقط اکتفا کردن در رابطه با قواعد فقهی و موافقت داشتن برحسب صورت باشد و از خواندن قرآن کریم هدف ما زیبا خواندن و فراگرفتن احکام تجوید و مخارج حروف باشد تا در نتیجه این کوتاه نظری از آنان باشیم که خدای تعالی درباره شان فرموده است: بر گوش و چشم هایشان پرده کشیده شده است و نیز فرموده است: دلهای آنان گرفتار بیماری است (705).
خداوند همه ما را از این قیدهای شیطانی رها فرماید تا بتوانیم این امانت الهی را به سرمنزل مقصود برسانیم و به صاحب امانت، حضرت مهدی موعود ارواحنا لمقدمه الفداه رد کنیم (706).
خداوند تعالی شمه ای از این سیر معنوی و هجرت الهی را نصیب همه ما فرماید (707) خداوند به همه توفیق سلامت در رفتار و گفتار بدهد(708). از خداوند تعالی مسألت می نمایم که همه ما را به تکالیف الهیه و وظایف انسانیه آشنا فرماید(709).
خداوندا! ملت عزیز ما را به شرف استقامت، پیروزی ظاهر و باطن نایل فرما(710).
خدای تعالی تو را و ما را از امت رسول مختار و از راهروان راه شیعیان نیکوکار قرار دهد(711).
خدای تعالی ما را از شر شیطان که دزد بکمین نشسته بر سر راه خدای رحمان است در پناه خویش نگهدارد(712)
خدایا! من گفتم، من آن چیزی را که می فهمم گفتم به آقایان، گفتم به جامعه ایران و من تقصیر ندارم. مطلب یک مطلب شوخی نیست. مطلب این است که یک ملتی در طول تاریخ زیر سلطه سلاطین جور بوده اند (713).
من از خدای تبارک و تعالی بیداری همه را می خواهم، خداوند همه ما را هدایت کند، خداوند ما را به طریق مستقیم الهیت راهنمایی فرماید، خدا همه شما را سالم بدارد (714).
از خداوند تعالی خواستارم که با مرحمت واسعه خود ملت ما را از شر اشرار داخلی و خارجی نجات دهد(715).
خداوند ان شاءالله همه ما را اصلاح کند، هواهای نفسانیه ما را سرکوب کند(716)
خداوند ان شاءالله همه شما را و همه ما را و همه ملت را و همه روحانیت را به راه مستقیم برساند و به لقاء خودش مشرف کند(717). خداوند ما را در برابر امتحانات مکرر پیروز گرداند(718).
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید (719).
خداوند شما را پیروز کند بر شیطان باطنی و شما را بر نفس خودتان پیروز کند تا ان شاء الله وقتی که به محضر خدا رفتید با نشانه های افتخارآمیز در خدمت او بروید(720).
بارالها! جوانان رزمنده ایران فتح را از تو می دانند و به قدرت خویش مغرور نیستند و اگر غرور و سرافرازی هست برای آن است که مورد عنایت و حمایت ذات مقدس تو باشند. تو طمأنینه و سکینه را در دل آنان نازل فرمودی و رعب و وحشت را در قلوب دشمنان آنان که دشمنان اسلامند انداختی.
خداوندا! هرچه هست از توست و امید آن داریم که این عنایت و حمایت را ادامه دهی تا پیروزی نهایی و پس از آن نیز تا آنگاه که دشمنان تو و اسلام در نبرد با جنودالله و حزب الله هستند و تا استقرار حکومت الله. از خداوند متعال، تعالی اسلام و هواداران آن را خواستار و سرنگونی پرچم های شیطانی را امیداورم(721).
خداوند ما را در اخلاق خوش، در رفتار خوش، در کردار خوش یاری کند وهواهای نفسانی ما را ان شاء الله با عنایت خودش و قدرت خودش سرکوب کند(722).
خداوندا! از این سستی ها و بی تفاوتی ها و جاه طلبی ها و خودباختگی ها در سراسر جهان به تو پناه می برم(723).
از خداوند تعالی عاجزانه تقاضا می کنم که ما را از شر شیطان نفس اماره و شیطان درونی بکنیم؟ چه جواب بدهیم به این ملت ها؟
خداوندا! ما با این دولت هایی که به اسم اسلام اینقدر تحقیر می شوند و نفس درنمی آورند، ما چه بکنیم با اینها؟ (724)
بارالها! ملت مجاهد ما در این برهه زمان با چه حوادثی و با چه چهرهایی مواجه است، عصری که حکومت های مسلمین آنچنانند و رسانه های گروهی آنچنان و ابرقدرت ها اینچنین، عصری که باطل را به صورت حق به خورد مردم می دهند... و با اسلام عزیز به اسم اسلام می جنگند.
بارالها! ملت مجاهد ایران در این عصر جاهلیت و تاریک، مظلومند و به جز اتکال به درگاه تو و اعتماد به عنایات تو پناهی ندارند و از پیشگاه مبارک تو استمداد می کنند و در راه حق به راه خود ادامه می دهند و از این وحشی گری هراسی به خود راه نمی دهند و عزتی که برای تو و رسول تو و مؤمنین است برای زندگی عاریت چند روزه از دست نمی دهند(725).
از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد صلی الله علیه و آله متصل فرماید انه قریب مجیب (726).
بارالها! این چه سعات عظیمی است کهم نصیب بندگان خاص خود فرموده ای (727) که ما از آن محرومیم(728).
بارالها! عنایت خود را از ما دریغ مدار و ناموس دهر و ولی عصر ارواحنا فداه را از ما راضی فرما و ما را از نور هدایت خود همیشه بهره مند نما انک مجیب قریب (729).
خداوند ان شاءالله شما را سعادتمند کند...و ما را برای مشکلات بیشتر مهیا کند و از عنایات خودش برای ما بهره زیادتر بفرستد(730).
بارالها! ما تو را به این نعمت ها که نصیب ما فرمودی و ما را از کید و خیانت بدخواهان به وسیله جوانان عاشق خود حفظ فرمودی شکر می کنیم و از عهده آن برنمی آییم(731).
خداوند تعالی از نور معرفت خودش که به وسیله قرآن القا شده است به ما هم بهره ای عنایت فرماید (732) و خدای تبارک و تعالی از نور هدایت خودش نصیب همه ما بفرماید(733).
خداوندا! تو شاهد باش من آنچه بنابود به هر دو جریان (734) بگویم گفتم، حال خود دانند. البته یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف گردد - که همه باید از شر آن به خدا پناه ببریم - که آن حب نفس است که این دیگر این جریان و آن جریان نمی شناسد (735).
خداوند بزرگ به همه مسؤولین و دولت خدمتگزار و مردم شریف ایران، توفیق صبر وایثار در راه اسلام را عنایت فرماید(736).
خداوندا! حوزه های علمیه این سنگرهای پاسداری از فقاهت و اسلام ناب را تا ابد پا برجا بدار.
خداوندا! ارزش خدمت و خدمتگزاری به دین خود و به مردم را در دل و دیدگان ما افزون و جاودانه نما. انک ولی النعم (737).
از خداوند متعال توفیق سروران و سربازان علوم اسلامی را خواستارم (738).
از خداوند عز و جل عاجزانه خواهانم که لحظه ای ما و ملت ما را به خود واگذار نکند و از عنایات غیبی خود به این فرزندان اسلام و رزمندگان عزیز لحظه ای دریغ نفرماید(739).
خداوندا! ما آنچه امر فرمودی به مراعات حق اخوت و نصیحت به برادران اسلامی عمل کردیم و آنان را به صلح و صفا دعوت نمودیم و از تفرقه و نزاع تحذیر کردیم، تو خود آنان را از خواب غفلت بیدار فرما که آنان در لب پرتگاه و حفیر جهنم واقع شده اند و مقدرات اسلام را تقدیم دشمنان خداوند می نمایند و از عاقبت شوم آن بی خبرند(740)
خداوند به همه شما توفیق عنایت کند و همه ما به خواست های خدا تبارک و تعالی خاضع باشیم و عمل به دستوراتشان بکنیم(741).
بارالها! ما را از پیروی شیطان و نفس اماره حفظ فرما.
مارا از جاه و مقام و دنیا و نفس خویش بازدار... و ما را به آنچه رضای تو است هدایت نما(742).
بارالها! ماضعیف و ناتوانیم، تو به فضل خود ما را از شرک جلی و خفی حفظ فرما و از تبعیت هواهای نفسانی که خود شرک است نجات مرحمت فرما و به حقیقت توحید و یکتاپرستی و یکتاخواهی هدایت فرما(743).
خداوند همه ما را هدایت کند و همه ما را از این ظلمت هایی که در اطرافمان، در قلوبمان در همه اعضا و جوارحمان فرا گرفته، این ظلمت ها را به نور هدایت کند(744).
خداوندا! تو میدانی که من در چه سالی هستم که این منظره را می بینم من چطور این منظره هایی که برادرهای ما، خواهرهای ما، بچه های ما، برای اسلام اعضای خودشان را از دست داده اند، سلامت خودشان را از دست داده اند، چطور این منظره ها را من تحمل کنم؟ من چطور این بچه را که اینجا ایستاده و معلول است، در اول بچگی معلول شده است، ما چطور تحمل کنیم؟ خدایا آنها که برای ما این مصیبت ها را بار آوردند به جزای خودشان برسان(745).
انسان خیلی گرفتار است - انسان - خداوند ما را از این گرفتاریها نجات بدهد و خداوند ما را از شر خودمان نجات بدهد(746).
من از خدای متعال خواستارم که توفیق به همه شما خواهران و برادران بدهد و همه شما را در راه هدف، که همان اسلام است در راه هدف اعلی که الله است قدم بردارید و دیگران را به همان راه هدایت کنید که این راه مستقیم انسانیت است و خدای تبارک و تعالی ما را هدایت کند به این صراط مستقیم(747).
خداوند دست ما را بگیرد و ما را به وظایف خودمان آشنا کند وعیوب انسانی ما را به ما بفهماند و راه نجات از آن نفسانیت را به ما هدایت کند(748).
خداوندا! این عزیزان از خود گذشته را در جوار رحمت خود بپذیر و ما را از قیدها و بندهای خودبینی و خودخواهی نجات مرحمت فرما(749).
خدایا! من ادا کردم وظیفه که به عهده من است در این حالی که ضعف و نقاهت دارم و تو را شاهد می گیرم که من برای ادای وظیفه این مسائل را می گویم(750).
من از خدای تبارک و تعالی امید این را دارم که به ما عنایت بفرماید و ما را هدایت کند به یک راهی که مرضی اوست و قلم های مارا هدایت کند به یک نوشته هایی که مورد رضای اوست و زبان های مارا جاری کند بر یک چیزهایی که مورد رضای اوست(751)
خداوند ان شاء الله شما را تأیید کند موفق کند و شما را غلبه بدهد هم بر شیاطین باطنی و هم برشیاطین ظاهر(752).
خداوند ان شاءالله همه شما را تأیید کند و همه مارا و همه مسلمین را تأیید کند و همه را از شر شیطان بزرگ و آنهایی که دنباله او هستند حفظ کند و ما را از شر نفس اماره بالسوء حفظ کند(753).
خداوندا! ملت مارا، ملت مظلوم ما را از همه گرفتاری ها نجات بده.
خدایا! به این اشخاصی که با قلم خودشان، با قدم خودشان و با نطق های خودشان کارشکنی برای نهضت اسلامی می کنند، هدایت کن آنهارا به آغوش ملت برگردان، عطوفت به آنها عنایت کن که بفهمند در مقابل این همه مصائب چه دارند می کنند. خداوند شمارا و همه ملت ایران را در محضر مبارک امام زمان ارواحنافداه آبرومند کند(754).
بارالها! از عنایات بی پایان و مراحم بی نهایت خاضعانه تشکر می کنیم که مارا در آغاز هشتمین سال پیروزی با سرفرازی قرین فرمودی (755).
خداوند همه ما را توفیق شناخت وظیفه عنایت فرماید(756).
دست گناهکاران را به سوی خداوند بخشنده بلند می کنیم و از درگاه مقدسش عاجزانه استدعا می کنیم که ما را لحظه ای به خود وامگذارد و سایه عنایت خود را بر سر مسلمین جهان بویژه ملت ایران مستدام بدارد. ما می دانیم کهم بی نظر رحمت آن وجود مقدس، ما را توان مقاومت به تبهکارانی که عالم را تحت سلطه شیاطینی خود قرار داده اند نیست واین حفظ توست که این کشور را با آنهمه فشارهای سیاسی و نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی حفظ کرده است تو خود، ما را توفیق عنایت فرما که به راه تو، برای تو و بندگان مظلوم ادامه می دهیم و تو خود، ما را از لغزش ها حفظ فرما.
بارالها! شهیدان مارا که دلباخته تو بوده اند به جوار خود بپذیر و در صف اولیای خود قرار ده... و به همه مقاصد خالص لطف کن و از شر شیطان و نفس اماره نجات ده(757).
الهی! جنود عقل و رحمان را در باطن قلب ما بر جنود جهل و شیطان غلبه داده خرگاه معرفت خود را در بسیط روح ما بپذیر و چشم امید را از غیر خود کور فرما و به معارف خویش روشنی بخش و دست تصرف شیطان و جنود او را از مملکت باطن ما قطع کن و آن را به تصرف خود آور و ما را به عنایات خاصه و معارف مخصوصه خود مزید اختصاص ده و دست وسیله ما را از دامن پر شرف و فضیلت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او کوتاه نفرما و نور مقدس آنان را با ما مشفوع و شفاعت آنها را مرزوق فرما، انک ذو فضل عظیم (758).
بار خدایا! آیا شود که این دل محجوب و این قلب منکوس را به خود آری و این غافل فرورفته در ظلمات را به عالم نور کشانی و بت های دل را به دست قدرت خود درهم شکنی و غبار تن را از تن پیش چشم فرو ریزی؟
بارالها!ما به امانت تو خیانت کردیم و فطرت الله را به تصرف شیطان پلید دادیم و از فطرت الهیه محجوب شدیم و ترسم که کم کم با این سیر طبیعی و سلوک شیطانی، از فطرت الهی یکسره بیرون آییم و خانه را یکجا به تصرف شیطان و جنود آن و جهل و جنود آن بدهیم.
پروردگارا! تو خود از ما دستگیری کن!ما طاقت مقاومت نداریم، مگر لطف تو دستی گیرد.
انک ذوالفضل العظیم (759).
بارالها! مگر فیض تو از مادستگیری فرماید ورحمت واسعه ذات مقدست شامل حال ما افتادگان شود و به هدایت و توفیق تو راه هدایت و رستگاری از برای ما باز شود انک رؤوف رحیم (760).
بار خداوندا! قوت و عزت، خاص تو است و قدرت و سلطنت منحصر به ذات مقدس تو. ما بیچارگان ضعیف از فرط دلباختگی به دنیا، دست و پای خود را گم کردیم و از نور فطرت محجوب ومهجور شدیم و فطریات خویش را فراموش کردیم و به مخلوقی ضعیف و بینوا - که اگر ذبابی طعمه آنها را برباید قدرت بر استرداد آن ندارند و اگر همه به هم پشت به پشت دهند، تصرف در موردی نتوانند - دل دادیم و اعتماد کردیم و از ساحت قدس تو و توکل به ذات مقدس تو دور افتادیم.
بارالها! این دل هر جایی ما را یکجایی کن و این چشم دوبین را یک بین فرما. و جلوه توحید و تفرید و تجرید را در طور قلب ما متجلی کن و جبل انانیت و انیت ما را مندک و فانی فرما و ما را به حد فنا رسان تا از رویت توکل نیز فارغ شویم. انک الولی المفضال (761).
بار خدایا! ما در دامهای پرپیچ و خم نفس و شیطان مبتلاییم و از این دشمن قوی پنجه، راه گریزی نداریم و تاب مقاومت و جدال با او را نداریم از هر دامی گریزان شویم به دامهای دقیق تر ومحکم تر دچار شویم، مگر لطف بی منتهای تو از ما دستگیری کند و به سعادت و خیر مطلق و رساند و از این چاه ظلمانی طبیعت و هوی برهاند(762) یا سیدی! ارحم من رأس اله الرجاء و سلاحه البکاء (763).
خداوندا! ما بندگان ضعیف و بیچاره را که دستمان از همه چیز خالی است و به غیر از درگاه تو پناهی نداریم، با این آتش می خواهی عذاب کنی؟ !
بارالها! تو ضعف و بیچارگی ما را خود میدانی، تو نازکی پوست و گوشت و ما را می بینی مارا با آن عذاب چه چاره است؟
خدایا! بندگان تو از تو هستند و به تو متعلقند، همه بندگانند و تو خدای آنانی، با خدایی خود با آنان رفتار فرما، نه با بدی آنان. تو ما را خلق فرمودی و نعمت های غیر متناهیه مرحمت کردی بدون آنکه خدمتی کرده باشیم، نعمت های تو همه ابتدایی است نه استحقاقی.
بارالها! تو خود را به رحمت و رحمانیت به ما معرفی فرمودی و ما تو را به فضل و رحمت شناختیم. تو فرمودی در کتاب بزرگ خود: ان الله یغفر الذنوب جمیعاً (764) چشم داشت ما به رحمت های تو است و از خود و کرده های خود مأیوسیم ما چه هستیم که با عمل به درگاه تو بیاییم.
و حمل الزاد اقبح کل شی ء - اذا کان الوفود علی الکریم (765).
عذاب عقاب ما بر بزرگی و عظمت تو افزایشی نمی دهد و رحمت و رأفت به بندگان در سعه رحمت تو نقصی وارد نمی کند. شیوه احسان است و عادت تو کرم است. گو که ما از شدت جهل و بی حیایی، به ستیزه برخاستیم و نافرمانی چنین خدای رؤوفی کردیم، لکن رحمت تو، بسته به معصیت و اطاعت مخلوق نیست.
خدایا! با فضل و رحمتت با ما رفتار فرما و ما را به سیئات اعمال و رذایل اخلاق ما، مگیر، انک انت ارحم الراحمین (766).
بارالها!ما را از این غفلت و خودخواهی نجات ده و دل ما را از این اسارت به شهوات و انغمار در لذات بیرون آور.
پروردگارا! حجاب خودخواهی و خودبینی ما را از وصول به بارگاه تو بازداشته و دل ما را از محبوب مطلق منصرف نموده، تو خود این حجاب را به دست قدرت خود بردار(767).
بینی و بینک اینی ینازعنی - فارفع بلطفک اینی من البین (768).
خدایا! ما در خوابیم و عمر خود را از دست، در راههای بیهوده دادیم. تو خود، ما را از این خواب گران برانگیز و چشم ما را به راه راست بینا کمن و دل ما را از این دارالغرور منسله کن وما را از غیر خودت کور کن و به جمال جمیل خود دل ما را روشنی ده، انک ذوفضل عظیم (769).
ای قرآن عزیز، ای تحفه آسمانی، ای قانون بزرگ خدایی، ای راهنمای سعادت بشر، ای خورشید تابان از افق غیب، ای مایه سربلندی ملت اسلام، ای درهم شکن اساس نادرستی ها! تو ملت ما را بیدار کن، تو جوانان وطن مارا هشیار کن، تو روح وحدت و برادری به آنان بده، تو قوه سلحشوری و حس فداکاری را در آنها زنده کن، تو پشت و پناه جوانان ما باش(770).
خداوندا! بر بندگی ما و خلوص ما و اظهار عجز و ذلت ما در برابر خودت بیافزای.
خداوندا! به ما توکل و صبر و مقاومت و رضا و توفیق جلب عنایت خود کرامت فرما و در مسیر خدمت به بندگان ما را تا مرز قربانی خود وفرزندان و هستی مان همراهی و مدد بنما(771).
خداوند تعالی دلهای مرده ما را به فیض رحمت خود و رحمت برگزیده خود که رحمةللعالمین است حیات بخشد... خداوند منان ما را از شر خودمان حفظ فرماید.
و از خداوند منان عاجزانه می خواهم که بستگان مرا در راه، سعادت و استقامت توفیق مرحمت فرماید و آنان را به رحمت واسعه خود غریق نماید و اسلام و مسلمین را قدرت بخشد و دست مستکبران و ابرقدرتان ظالم را از ستمکاری قطع فرماید (772).
از خداوند متعال اجل اسمه مسألت می کنم که چشم دل تو (احمد خمینی) را به جمال جمیل خود روشن فرماید و حجاب ها را از پیش چمشت بردارد و از قیود شیطانی و انسانی نجاتت دهد(773).
و ای کاش که ما از خواب برخیزیم و در اول منزل که یقظه است وارد بشویم، و ای کاش که او (جل و علا) با عنایات خفیه خود از ما دستگیری فرماید و به خود و جمال جمیلش رهنمود فرماید.
و ای کاش که این اسب سرکش چموش نفس آرام شود و از کرسی انکار فرود آید.
و ای کاش این محموله سنگین را زمین می گذاشتیم وسبک بارتر رو به سوی او می کردیم.
و ای کاش که چون پروانه در شمع جمال او می سوختیم و دم در نمی آوردیم.
و ای کاش که یک گام به قدم فطرت بر میداشتیم و اینقدر پای بر فرق فطرت نمی گذاشتیم.
و ای کاشهای بسیار دیگر که من در پیری و در آستان مرگ از آن ها یاد می کنم و دسترسی به جایی ندارم (774).
بارالها! عاقبت ما را اصلاح فرما و ریشه درخت ظلمت و تاریکی را از دل ما برکن(775).
از خداوند تعالی بخواهید که ما را در راه وصول به مطلب الهیه ، ثابت نگه دارد، و از گرفتاری ها که در راه هدف است قلوب ما را محکمتر فرماید و از رحمت های خاصه خود ما را بی بهره نفرماید طوبی للمسجونین و المحرومین والعاقبة للمتقین فاصبر کما اولوالعزم (776).
بارالها! ما را به خدمتگزاری در راه آنان و برای هدف بزرگشان توفیق ده و شهداء عزیزمان را در خوان ضیافت معنوی خو از جلوه های خاص خویش ارزانی بخش(777).

فصل سوم: حمد وستایش الهی

دربیان حب باریتعالی است

و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجراً عظیماً این اجر عظیم که به قلم با عظمت، عظیم مطلق وعده داده شده است، چگونه آن را با فکر ناچیز بشر می توان تحلیل کرد گویی این اجر عظیم همان حب خداوند تعالی است که در سوره مبارکه صف آمده است:
ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص محبوبیت نزد بارگاه احدی را کدام فیلسوف توانا یا عارف علمی بزرگ دانا، می تواند درک کند تا از آن سخن گوید و یا به سخن قلم درآورد؟ آیا این حب، نافله است که در نتیجه قرب به آن بنده خاکی، پابر سر ملک و ملکوت اعلا نهد وحق جل و علا با جاذبه غیبی خویش سمع وبصر و قلب او شود و آنچه بشنود یا ببیند یا ذوق عرفانی کند با سمع و بصر و قلب حق جل و علا باشد و نبیند جز به بصر حق و نشنود جز به سمع حق و نداند جز به علم حق و حجاب ها مرتفع شود و جهان را آنچه که هست مشاهده کند که: اللهم ارنی الاشیاء کما هی یا قرب فریضه است که در آن شخص و شخصیت محو شد و صعق رخ دهد وخود و خودی از میان برود و کثرت به تمام معنی رخت بربندد و نه چشمی باشد و نه گوشی و نه باطنی و نه ظاهری هو الاول و الاخر و الباطن دیگر سبیل در کار نیست و اسم و رسمی بجا نمی ماند، اینان از خانه خارج شدند و موت آنان را ادراک نمود و قدم ها و قلم ها شکسته شده است (778).