فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 310: رابطه شناخت خود با خداوند

ما اسیران نفس و شهوت، خدا برای خرما می خواهیم و دوست مطلق را فدای لذت نفسانیه می کنیم و این از بزرگترین خطاها است که اگر دل ما حظی از معرفت داشت و جلوه(ی) از محبت در آن حاصل بود، باید از خجلت بمیریم و سر شرمساری را تا قیامت به زیر افکنیم آنان اگر چیزی بخواهند، چون کرامت دوست است، می خواهند... (578) معرفت خدا، حب خدا آورد و این حب چون کامل شد، انسان را از خود منقطع کند و چون از خود منقطع شد، از همه عالم منقطع شود و چشم طمع به خود و دیگران نبندد و از رجز شیطان و رجس طبیعت پاکیزه شود و نور ازل در باطن قلب او طلوع کند و از باطن به ظاهر سرایت کند و فعل و قول او نورانی شود و تمام قوا و اعضاء او الهی و نورانی شود(579).

موعظه 311: سفر طولانی آخرت

به خدا قسم که انسان خسارتش به قدری است که اگر اطلاع بر آن حقیقتاً پیدا کند، آرام و قرار نخواهد گرفت، تمام سرمایه های سعادت خود را از دست داده، سهل است، در راه تحصیل شقاوت خرج نموده و با عرق جبین و کد یمین برای خود، جهنم و آتش تهیه کرده. برای احتیاج چند ساله به زندگانی دنیا، تمام اوقات خود را که باید صرف تحصیل زندگانی ابدی کند، از دست داده و دلبستگی به جایی پیدا کرده که پس از چند روزی دست خواهد داد و به جز حسرت و ندامت چیزی عایدش نشود.
خلیل آسا در علم الیقین زن - ندای لا احب الافلین زن
انسان اگر قدری در حال اولیاء علیهم السلام که معلمین عملی بشر هستند دقت کند، در می یابد خسران خود را (580).

موعظه 312: دانش واقعی

بدان که هر علم و عملی که انسان را از هواهای نفسانی و صفات ابلیس دور کند و از سرکشی های نفس بکاهد، آن عمل نافع الهی و عمل صالح مطلوب است و به عکس، هر علم و عملی که در انسان عجب و سرکشی ایجاد کند یا دست کم از صفات نفسانیه و رذائیل شیطانیه انسان را مبرا نکند، آن علم و عمل از روی تصرف شیطان و نفس اماره است... و میزان در سیر و سلوک حق و باطل، قدم نفس و حق است و علامت آن را از ثمراتش باید دریافت (581).