فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 306: عجب

به جان دوست قسم:
که اگر علوم الهی و دینی، ما را هدایت به راه راستی و درستی نکند و تهذیب باطن وظاهر ما را نکند، پست ترین شغل ها را از آن بهتر است، چه که شغل های دنیوی نتیجه های عاجلی دارند و مفاسد آن ها کمتر است، ولی علوم دینی اگر سرمایه تعمیر دنیا باشد، دین فروشی است و وزر و وبالش از همه چیز بالاتر است. حقیقتاً چقدر کم ظرفیتی می خواهد که به واسطه دو سه تا اصطلاح بی سر و بی پا که ثمرات شیطانی نیز دارد انسان به خود ببالد و عجب کند و خود را از بندگان خدا بالاتر و بهتر بداند(572).

موعظه 307: دوای مرض های روحی

عزیزا!
از خواب گران برخیز و این امراض گوناگون را با قرآن و حدیث علاج: و دست تمسک به حبل الله متین الهی و دامن اولیا خدا زن! پیغمبر خدا این دو نعمت بزرگ را برای ما گذاشت (573)که به واسطه تمسک به آنهااز این گودال ظلمانی طبیعت، خود را نجات دهیم و از این زنجیرها و غلها خلاصی پیدا کنیم و به سیره انبیاء و اولیاء متصف شویم (574).

موعظه 308: استفاده از لحظه ها

آیا نیامده وقت آن که در صدد اصلاح نفس برآئیم و برای علاج امراض آن قدمی برداریم؟ سرمایه جوانی را به رایگان از دست دادیم و با غرور نفس و شیطان جوانی راکه باید با آن سعادت های دو جهان را تهیه کنیم از کف نهادیم اکنون نیز در صدد اصلاح برنمی آئیم تا سرمایه حیات هم از دست برود و با خسران تام وشقاوت کامل از این دنیا منتقل شویم... چه خسرانی بالاتر از آن که سرمایه سعادت ابدی را در شقاوت ابدی خرج کند و مایه حیات و نجات در هلاکت و فنای خود به کار اندازد و تا آخر عمر از غفلت و مستی به خود نیاید(575).