فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 304: توبیخ نفس

پس وای به حال تو ای بیچاره گرفتار مشتی مفاهیم و سرگرم به پاره(ای) اصطلاحات که عمر عزیز خود را در فرو رفتن به چاه طبیعت گذراندی، و از حق به واسطه علوم و معارف حقه دور شدی؟ تو به معارف خیانت کردی، تو حق و علم حقانی را وسیله عمل شیطانی کردی. قدری از خواب غفلت برخیز و به این مفاهیم دل خوش مکن و گول ابلیس لعین را مخور که تو را به هلاکت کشاند و از سرمنزل انسانیت و قرب حق تعالی دور کند(569).

موعظه 305: دقت در احوال خود

از حیله های نفسانی غال مشو که نفس و شیطان در کمین هستند و در پی فرصت می گردند که انسان را از راه حق برگردانند. هیچگاه به کمالات خود مغرور مشو که غرور از شیطان است. همیشه به خود بدبین باش و از سوء عاقبت در ترس و هراس باش و اگر دیدی در تو این علوم اعجاب و خودبینی و خودپسندی حاصل شده است، بدان که طعمه ابلیس شدی و از راه سعادت دور افتادی و آنگاه نظر کن ببین جز پاره(ای) اصطلاحات بی مغز، چه در دست داری؟ آیا می توان با این اصطلاحات، ملائکةالله غلاظ و شداد را جواب داد؟ آیا می شود با هیولی وصورت و معانی حرفیه و مانند اینها، خدای عالم را بازی داد؟ گیرم در این عالم که کشف سرایر نمی شود، بتوان به بندگان خدا تدلل و تکبر کرد و با آنها تحقیر و توهین رفتار کرد، آیا می توان در قبر و قیامت هم باز با همین پای چوبین رفت و از صراط هم می توان با این پای چوبین (570) گذشت؟ علم قرآن و حدیث، باید اصلاح حال تو را کند و اخلاق دوستان خدا را در تو ایجاد کند، نه پس از پنجاه سال تحصیل علوم دینی، به صفات شیطانی تو را متصف کند(571).

موعظه 306: عجب

به جان دوست قسم:
که اگر علوم الهی و دینی، ما را هدایت به راه راستی و درستی نکند و تهذیب باطن وظاهر ما را نکند، پست ترین شغل ها را از آن بهتر است، چه که شغل های دنیوی نتیجه های عاجلی دارند و مفاسد آن ها کمتر است، ولی علوم دینی اگر سرمایه تعمیر دنیا باشد، دین فروشی است و وزر و وبالش از همه چیز بالاتر است. حقیقتاً چقدر کم ظرفیتی می خواهد که به واسطه دو سه تا اصطلاح بی سر و بی پا که ثمرات شیطانی نیز دارد انسان به خود ببالد و عجب کند و خود را از بندگان خدا بالاتر و بهتر بداند(572).